Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

LJUBAV Dr­ži­te se pro­vje­re­nih obra­za­ca udva­ra­nja, po­na­ša­nja i iz­ra­ža­va­nja lju­ba­vi. PO­SAO Tra­žit će­te ne­ki no­vi na­čin iz­ra­ža­va­nja. ZDRAVLJE Po­ku­šaj­te se sa­bra­ti.

LJUBAV I part­ner i vi bit će­te u pri­lič­no emo­tiv­nim fa­za­ma, ali svat­ko na svoj na­čin. PO­SAO Sav vaš trud mo­ći će se sa­že­ti u jed­noj ri­je­či: pet­lja­nje. ZDRAVLJE Ču­vaj­te se vi­ro­ze.

LJUBAV Po­ku­šat će­te za­uze­ti pri­ja­telj­ski stav pre­ma dra­goj oso­bi. Ići će po­la­ko. PO­SAO Ne­će­te bi­ti za­do­volj­ni svo­jim na­či­nom iz­ra­ža­va­nja.. ZDRAVLJE Bu­di­te ono što jes­te.

LJUBAV Po­ka­za­li ste što osje­ća­te, a sad pri­hva­ti­te re­ak­ci­ju dru­ge stra­ne. PO­SAO Na­po­kon će­te shva­ti­ti ka­ko mo­že­te za­ra­di­ti vi­še nov­ca. ZDRAVLJE Pa­zi­te na pre­hra­nu.

LJUBAV Već vam je do­sa­di­lo da lu­pa­te gla­vom o zid. Priz­naj­te da ne ide. PO­SAO Te­ško da će it­ko od vas da­nas oz­bilj­ni­je mis­li­ti o pos­lu. ZDRAVLJE Bu­di­te pu­no strp­lji­vi­ji.

LJUBAV Erot­ske igre bit će vam da­nas u pra­vom pla­nu. PO­SAO Naj­bo­lje će da­nas pro­ći oni ko­ji se za­pu­te na kra­će pos­lov­no pu­to­va­nje. ZDRAVLJE Ba­vi­te se spor­tom.

LJUBAV Do­la­zi­te u is­ku­še­nje da br­zo ri­je­ši­te dvoj­be part­ne­ra, ali ne for­si­raj­te ni­šta. PO­SAO Ono što ste pos­ti­gli, pos­ti­gli ste. Ne tre­ba to sve opet ana­li­zi­ra­ti.ZDRAVLJE Nas­pa­vaj­te se.

LJUBAVLJUBAVLJUBAVIs­tra­ži­va­tiNe­ce­teZa­bo­ra­vi­te­će­te­se­da­ti­kri­ti­ke,ne­poz­na­to.smes­ti­obAko­ako­ma­ne­va­ss­te­ipro­vo­ka­ci­je.udru­ga­du­ljoj­stra­na­ve­zi,Opus­ti­te­part­ner­ma­lo­is­pro­vo­ci-će­se­se­iuži­vaj­te.pi­ta­ti što­ra.KARIJERAPOSAOje­sva­ma.Mo­gu­ćeNe­ki­maPOSAOje­ce­ugo­va­ra­njePu­ni­se­ci­ni­tis­te­da­ela­na­im­no­vo­gjei sprem­ni­sve­pos­la,una­pri­je­da­li­na­vi­bu­di­te­no­va­za­cr­ta­no.po­du­zi­ma­nja.na­zem­lji.ZDRAVLJEZDRAVLJES­tva­ra­juNeNe se­po­sus­taj­te.ko­men­ti­raj­tes­ta­bil­ni­uvje­ti.ni­šta.ZDRAVLJE Po­bolj­ša­nje.

LJUBAV Ve­ći­na vas za­vu­ći će se u ku­ću i ne­će ima­ti vo­lje za iz­la­ske ili dru­že­nja u dvo­je. PO­SAO Ana­li­zi­ra­ti će­te še­fov ka­rak­ter. ZDRAVLJE Čuv­ja­te svo­je pri­ja­te­lje.

LJUBAV Va­še lju­bav­no sa­mo­po­uz­da­nje po­rast će na­kon ma­log lju­bav­nog do­ka­zi­va­nja. PO­SAO Da­nas će­te vje­ro­jat­no bi­ti po­hva­lje­ni. ZDRAVLJE Po­za­ba­vi­te se zdra­vom pre­hra­nom.

LJUBAV Jed­na ste od ri­jet­kih oso­ba ko­ja je i da­lje or­na za za­ba­ve i pro­vo­de. PO­SAO Mla­de oso­be imat će iz­nim­ne ide­je ka­ko po­kre­nu­ti po­sao. ZDRAVLJE Sli­je­di­te svoj unu­traš­nji glas.

LJUBAV Da­nas će­te ima­ti pri­li­ku pro­ši­ri­ti krug lju­di s ko­jim se dru­ži­te. PO­SAO Do­bit će­te ve­li­ku po­dr­šku dru­gih u jed­nom pred­lo­že­nom pos­lu. ZDRAVLJE Mo­že­te po­mi­ca­ti br­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.