'KAM­PA­NJA JE MOJ RAD'

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kre­dit za kam­pa­nju ne­ću di­za­ti jer pla­ni­ram po­tro­ši­ti mi­ni­mal­no. Mo­ja kam­pa­nja je moj rad i u to­me sam naj­bo­lji. Ti­je­kom lje­ta obi­ći ću Hr­vat­sku. Bu­du­ći pre­mi­jer s bu­du­ćim mi­nis­tri­ma Mi­lan Ban­dić ni­je za­bri­nut zbog Po­dol­nja­ko­vih naj­a­va da bi stran­ke mo­gle os­ta­ti bez nov­ca jer ne­će sa­zva­ti Od­bor dok ne pro­đu za­kon­ske iz­mje­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.