EU Lon­do­nu: Od­mah poč­ni­te pro­ce­du­ru za iz­la­zak

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

To­mis­lav Kras­nec Mer­kel: Bri­tan­ci­ma se ne­će do­pus­ti­ti da bi­ra­ju naj­bo­lje što su ima­li iz člans­tva i da te pri­vi­le­gi­je nas­ta­ve uži­va­ti i kao ne­čla­ni­ca – Tko god že­li na­pus­ti­ti ovu obi­telj, ne mo­že oče­ki­va­ti da mu sve obve­ze ot­pad­nu, a pri­vi­le­gi­je os­ta­nu – po­ru­či­la je nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ju­čer u go­vo­ru pred zas­tup­ni­ci­ma u Bun­des­ta­gu u Ber­li­nu, pri­je no što je ot­pu­to­va­la u Bruxel­les na dvod­nev­ni sum­mit Eu­rop­ske uni­je na ko­jem se pr­vi put sas­ta­ju pre­mi­je­ri i pred­sjed­ni­ci 27 dr­ža­va bez bri­tan­skog pre­mi­je­ra. Pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron su­dje­lo­vao je u si­noć­njem di­je­lu sum­mi­ta, ali da­nas 27 li­de­ra sa­mi ras­prav­lja­ju o bu­duć­nos­ti Uni­je i oče­ku­je se da da­nas usvo­je iz­ja­vu ko­ja će, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, na­gla­si­ti če­ti­ri toč­ke. Hr­vat­ska bi, zbog re­zul­ta­ta bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma, mo­gla do­ći na red za pred­sje­da­nje Vi­je­ćem Eu­rop­ske uni­je 2020. go­di­ne, ra­ni­je ne­go što je to do­sad bi­lo mo­gu­će, a hr­vat­ski euro­par­la­men­ta­rac Da­vor Škr­lec pred­la­že da Hr­vat­ska zbog iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU do­bi­je još ne­što: sje­di­šte jed­ne od europ­skih agen­ci­ja ko­je su do­sad bi­le smje­šte­ne u Lon­do­nu. – U tri go­di­ne člans­tva Hr­vat­skoj još ni­je do­di­je­lje­no sje­di­šte ni jed­ne od 40-ak europ­skih agen­ci­ja ko­je dje­lu­ju na po­dru­čju Pr­vo, iz­ra­zit će ža­lje­nje zbog re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma na ko­je­mu je 52 pos­to bri­tan­skih bi­ra­ča rek­lo da že­le da nji­ho­va zem­lja iz­a­đe iz EU. Dru­go, na­gla­sit će da os­ta­li u EU po­štu­ju vo­lju Bri­ta­na­ca iz­ra­že­nu na re­fe­ren­du­mu. Tre­će, na­gla­sit će že­lju 27 pre­os­ta­lih čla­ni­ca Uni­je da nas­ta­ve za­jed­no snaž­no i je­dins­tve­no. I če­t­vr­to, po­ru­čit će Lon­do­nu da oče­ku­ju služ­be­nu no­ti­fi­ka­ci­ju o po­kre­ta­nju član­ka 50. Li­sa­bon­skog ugo­vo­ra ko­jim se po­kre­će dvo­go­diš­nja pro­ce­du­ra iz­la­ska iz EU.

Na­ši su­sje­di i pri­ja­te­lji

– Objas­nit ću da će Britanija na­pus­ti­ti EU, ali želim da taj pro­ces bu­de što je mo­gu­će kons­truk­tiv­ni­ji. Ia­ko na­pu­šta­mo EU, ne smi­je­mo okre­nu­ti leđa Eu­ro­pi. Te zem­lje su na­ši su­sje­di, pri­ja­te­lji, sa­vez­ni­ci, part­ne­ri i na­dam se da će­mo po­ku­ša­ti na­ći naj­tješ­nje mo­gu­će od­no­se u smis­lu tr­go­vi­ne i su­rad­nje i si­gur­nos­ti. To je duh u ko­jem oče­ku­jem da će se da­nas vo­di­ti ras­pra­va – re­kao je Ca­me­ron ula­ze­ći na sum­mit. Upra­vo o na­či­nu po­kre­ta­nja tog član­ka 50. tre­nu­tač­no se vo­de naj­ve­će ras­pra­ve. Pre­mi­jer Ca­me­ron naj­a­vio je da ne­će po­kre­ta­ti EU, ka­ko je to slu­čaj u dru­gim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma, od Mal­te i Slo­ve­ni­je do Ir­ske. S ob­zi­rom na Brexit, Hr­vat­ska bi Vla­da tre­ba­la što pri­je upu­ti­ti služ­be­ni zah­tjev Eu­rop­skoj uni­ji o pre­mje­šta­nju Eu­rop­ske agen­ci­je za li­je­ko­ve iz Lon­do­na u Za­greb – ka­že Škr­lec. Što se pred­sje­da­nja ti­če, pre­ma ras­po­re­du ko­ji je 2007. go­di­ne (pri­je ula­ska Hr­vat­ske) ut­vr­đen za raz­dob­lje do dru­ge po­lo­vi­ce 2020., Ve­li­ka Britanija tre­ba­la je pred­sje­da­ti Vi­je­ćem EU od sr­p­nja do pro­sin­ca 2017., no sa­da je oči­to da se to ne­će do­go­di­ti.

Ni­gel Fa­ra­ge Kad sam pri­je 17 go­di­na re­kao da želim iz­ves­ti Bri­ta­ni­ju iz EU, smi­ja­li ste mi se. E pa, sad se ne smi­je­te

An­ge­la Mer­kel Nje­mač­ka je kan­ce­lar­ka pri­je sum­mi­ta EU u Ber­li­nu odr­ža­la go­vor zas­tup­ni­ci­ma u Bun­des­ta­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.