BRI­TAN­CI SU OTIŠ­LI I IGRU U EU OSTAVILI NJE­MAČ­KOJ

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ne­ma ni ve­li­kog po­to­pa ni no­ve fi­nan­cij­ske kri­ze u svi­je­tu. Britanija je po­ru­či­la da že­li iz­a­ći iz Uni­je, tr­ži­šta su re­agi­ra­la his­te­rič­no, ali je ta pa­ni­ka vla­da­la tek dva da­na. Tre­ći dan na­kon Brexi­ta bur­ze di­ljem svi­je­ta, pa čak i ona lon­don­ska, la­ga­no se opo­rav­lja­ju. Znak je to da su svjet­ski eko­nom­ski znal­ci za­klju­či­li da će pro­blem os­ta­ti na Oto­ku i da se ne­će zna­čaj­no ši­ri­ti. Rast bri­tan­skog BDP-a bit će ja­ko us­po­ren, a vr­lo je upit­no i ho­će li ban­kar­ski hub os­ta­ti u Lon­do­nu. Ipak, to je po­nov­no sa­mo bri­tan­ski pro­blem jer čak i da se City pre­se­li iz Lon­do­na, smjes­tit će se u Luk­sem­burg, Fran­k­furt ili dru­gi, ali ipak europ­ski grad pa će po sta­roj “dok se jed­nom ne smrk­ne, dru­gom ne sva­ne” kon­ti­nen­tal­na Eu­ro­pa za­pra­vo od Brexi­ta pro­fi­ti­ra­ti. Is­pod ra­da­ra u Hr­vat­skoj je proš­la vi­jest da je fran­k­furt­ska bur­za ku­pi­la lon­don­sko tr­ži­šte ka­pi­ta­la. Tvrt­ke su se za­pra­vo spo­ji­le, ali je nje­mač­ki ka­pi­tal zadržao ve­ćin­ski udjel od 54 pos­to u no­voj kom­pa­ni­ji, što zna­či da mo­že do­no­si­ti ključ­ne od­lu­ke. Zbog prev­las­ti Ni­je­ma­ca ko­ji de fac­to do­no­se sve ve­li­ke fi­nan­cij­ske od­lu­ke, Bri­tan­ci su i bi­li

Financijska se tr­ži­šta smi­ru­ju, za­klju­če­no je da će pro­blem os­ta­ti na Oto­ku, da se ne­će ši­ri­ti

ne­za­do­volj­ni u Eu­rop­skoj uni­ji, ali ono što su pro­pus­ti­li shva­ti­ti jest da oz­bilj­ni tak­ma­ci ne na­pu­šta­ju pješ­ča­nik usred igre po­put dje­ce, već pro­tiv­ni­ka is­crp­lju­ju dok ga ne os­la­be. Onaj tko pješ­ča­nik na­pus­ti pre­pu­šta pro­tiv­ni­ku ci­je­li te­ri­to­rij, a sam os­ta­je bez pros­to­ra za igru i pov­la­či se u osa­mu. Bri­tan­ci će lek­ci­ju na­uči­ti na te­žak na­čin. Pri­je­ti im pad u re­ce­si­ju, pro­blem s ne­za­pos­le­noš­ću bez ob­zi­ra na ma­nji pri­ljev imi­gra­na­ta i, naj­bol­ni­je, gu­bi­tak osvo­je­nih te­ri­to­ri­ja na oto­ku i utje­ca­ja na eu­rop­skom kon­ti­nen­tu. Kon­ti­nen­tal­na Eu­ro­pa ne gu­bi mno­go na Brexi­tu osim što će joj ne­dos­ta­ja­ti jak bri­tan­ski po­tro­šač ko­ji je uz po­moć sta­bil­nos­ti funte uvi­jek bio ma­lo bo­ljeg stan­dar­da od os­ta­lih sta­nov­ni­ka EU. Ti će po­tro­ša­či ma­nje pu­to­va­ti, ali i ma­nje na­ru­či­va­ti s ob­zi­rom na to da im zbog pa­da funte sve po­skup­lju­je naj­ma­nje de­set pos­to. Nje­mač­ka i Fran­cu­ska to će osje­ti­ti, ali ne toliko ko­li­ko ja­ča­nje po­li­tič­ke mo­ći. Mo­nar­hi­ja je još ži­va, ali vi­še ni­je vi­tal­na kao što je u svo­jim naj­bo­ljim go­di­na­ma bi­la i pi­ta­nje je ho­će li ika­da vi­še bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.