Brexit sru­šio rej­ting Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, mo­gao bi joj sru­ši­ti i BDP

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net

Još ni­je od­lu­če­no ka­ko po­pu­ni­ti “ru­pu”, no raz­ma­tra se ide­ja da se svi po­mak­nu za jedno mjes­to una­pri­jed, či­me na kra­ju, u si­ječ­nju 2020., os­ta­je praz­no mjes­to za jed­nu zem­lju. A po­što Hr­vat­ska još ni­je bi­la pre­dvi­đe­na, mo­že usko­či­ti na to praz­no mjes­to. Pod uvje­tom da iz­ra­zi sprem­nost za tak­vo što i da dru­gi pris­ta­nu. Pred­sje­da­nje Vi­je­ćem Eu­rop­ske uni­je zah­ti­je­va i trud, i spo­sob­nost, i no­vac. Ra­ču­na se da dr­ža­va pred­sje­da­te­lji­ca iz svog pro­ra­ču­na pla­ća naj­ma­nje 50 mi­li­ju­na eura. for­mal­nu pro­ce­du­ru, već da to tre­ba uči­ni­ti no­vi pre­mi­jer či­ji se iz­bor oče­ku­je naj­kas­ni­je do lis­to­pa­da. Li­der kam­pa­nje za iz­la­zak i naj­iz­gled­ni­ji kan­di­dat za no­vog pre­mi­je­ra, Boris Joh­n­son, dao je nas­lu­ti­ti da ne že­li br­za­ti s ak­ti­vi­ra­njem član­ka 50., već da že­li pr­vo s EU po­kre­nu­ti ne­for­mal­ne pre­go­vo­re ka­ko bi se na­šao na­čin da Ve­li­ka Britanija os­ta­ne dio je­dins­tve­nog tr­ži­šta Uni­je, ali da ne bu­de vi­še čla­ni­ca. No, su­de­ći pre­ma sta­vu kan­ce­lar­ke Mer­kel i ni­za dru­gih europ­skih li­de­ra, to ne­će bi­ti mo­gu­će. Mer­kel je, pra­će­na plje­skom zas­tup­ni­ka u nje­mač­kom par­la­men­tu, obe­ća­la da će se po­bri­nu­ti da pre­go­vo­ri o iz­la­sku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU ne bu­du vo­đe­ni ta­ko da se Bri­tan­ci­ma do­pus­ti da bi­ra­ju naj­bo­lje što su ima­li iz člans­tva i da te pri­vi­le­gi­je nas­ta­ve uži­va­ti i kao ne­čla­ni­ca.

Bri­tan­ska po­ru­ka

Hr­vat­sku na sum­mi­tu pred­stav­lja pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić, ko­ji je na do­la­sku no­vi­na­ri­ma re­kao da se svi tre­ba­ju ma­lo “co­oli­ra­ti i smi­ri­ti” na­kon re­fe­ren­du­ma o Brexi­tu. – Me­ni je glavna po­ru­ka da se Eu­ro­pa tre­ba pro­mi­je­ni­ti. Po­ru­ka ko­ju su Bri­tan­ci pos­la­li je da ne­što tu ni­je šti­ma­lo. EU će op­s­ta­ti, tre­ba­mo (sa­mo) po­t­vr­di­ti te na­še za­jed­nič­ke ci­lje­ve i na ko­ji na­čin će­mo ići na­pri­jed – re­kao je pre­mi­jer Ore­ško­vić. Dok Lon­don ne po­ša­lje for­mal­nu no­ti­fi­ka­ci­ju, ni Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ni Eu­rop­sko vi­je­će ne mo­gu ni­šta uči­ni­ti da na­tje­ra­ju Bri­tan­ce da pre­go­va­ra­ju o iz­la­sku. Bu­du li Bri­tan­ci ok­li­je­va­li, ne­će se pre­go­va­ra­ti o iz­la­sku, a zem­lja će i da­lje bi­ti čla­ni­ca EU. Europ­ski par­la­ment ju­čer je hit­no za­sje­dao i usvo­jio re­zo­lu­ci­ju ko­ja ša­lje još oš­tri­ju po­ru­ku ne­go na­crt da­naš­nje iz­ja­ve 27 pre­mi­je­ra i pred­sjed­ni­ka: EP, na­ime, po­ru­ču­je Ca­me­ro­nu da od­mah po­ša­lje no­ti­fi­ka­ci­ju ko­jom po­kre­će pre­go­vo­re o iz­la­sku te da se taj iz­la­zak do­vr­ši pri­je ne­go što se za­poč­ne raz­miš­lja­ti o bu­du­ćim tr­go­vin­skim i dru­gim od­no­si­ma EU i Bri­ta­ni­je. Ras­pra­va u EP-u, ko­ja se odvi­ija­la uoči sum­mi­ta, bi­la je bur­na. Eu­ro­skep­tik Ni­gel Fa­ra­ge pr­štao je od sre­će. – Kad sam do­šao ov­dje pri­je 17 go­di­na i re­kao da želim vo­di­ti kam­pa­nju ko­ja će iz­ves­ti Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju iz člans­tva u EU, svi ste mi se smi­ja­li. E pa, sad se ne smi­je­te – re­kao je Fa­ra­ge, pra­ćen ga­la­mom u ko­joj su prev­la­da­va­li po­vi­ci “Bu­uu”, “Sra­mi se”, i “Van, van”. Pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an- Cla­ude Jun­c­ker do­ba­cio mu je da je iz­ne­na­đen što je Fa­ra­ge još tu, u EP-u, jer se bo­rio za iz­la­zak i sad tre­ba pos­lu­ša­ti vo­lju na­ro­da. Ali, Fa­ra­ge mu je naj­a­vio: – Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo ne­će bi­ti po­s­ljed­na zem­lja čla­ni­ca ko­ja je iz­aš­la iz EU. Ana­li­ti­ča­ri naj­av­lju­ju da će se us­po­ri­ti rast gos­po­dar­stva Ve­li­ke Bri­ta­ni­je s 2 na 0,9 pos­to, a mno­gi spo­mi­nju i mo­guć­nost re­ce­si­je na Oto­ku Ma­ri­na Šu­njer­ga Da je strah glo­bal­ne eko­no­mi­je od po­nav­lja­nja gu­bi­ta­ka ve­za­nih uz fi­nan­cij­sku kri­zu 2008. i da­lje pri­su­tan naj­bo­lje po­ka­zu­je his­te­rič­na re­ak­ci­ja ame­rič­kih tr­ži­šta i bo­ni­tet­nih ku­ća na re­zul­ta­te re­fe­ren­du­ma o iz­la­sku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je. Ia­ko će otoč­na mo­nar­hi­ja tek kre­nu­ti u pro­ces raz­dru­ži­va­nja od kon­ti­nen­tal­ne Eu­ro­pe, Stan­dard&Po­or’s i Fit­ch Ra­tin­gs pre­ko no­ći su joj sre­za­le kre­dit­ni rej­ting, a ame­rič­ka tr­ži­šta i na­kon dva da­na tr­go­va­nja bi­lje­že mi­nu­se u ti­su­ća­ma mi­li­jar­di do­la­ra. Re­ak­ci­ja je pre­tje­ra­na, ali je iz­bri­sa­la vri­jed­nost mno­gim tvrt­ka­ma me­đu ko­ji­ma su naj­vi­še pro­pa­ti­le ban­kar­ske ku­će.

Us­po­rit će bri­tan­ski BDP

Bri­tan­ci vi­še ne­će uži­va­ti sta­tus eko­no­mi­je sa sa­vr­še­nim kre­dit­nim po­ten­ci­ja­lom, a inves­ti­to­ri će im mo­ći na­pla­ti­ti ne­što ve­ću kamatu od tre­nu­tač­nih dva pos­to za de­se­to­go­diš­nje za­du­že­nje. Po­li­tič­ka ne­iz­vjes­nost i oče­ki­va­nje us­po­re­nog rasta raz­log je što su u S&P-u od­lu­či­li sre­za­ti rej­ting Ve­li­ke Bri­ta­ni­je za čak dvi­je ocje­ne, a u Fit­c­hu su is­tak­nu­li da ih za­bri­nja­va i škot­ski re­fe­ren­dum o ne­za­vis­nos­ti. Ni­jed­na od agen­ci­ja ni­je is­tak­nu­la da ih za­bri­nja­va op­s­ta­nak fi­nan­cij­ske in­dus­tri­je od­nos­no lon­don­skog Cityja. Sam grad Lon­don no­si 22 pos­to ukup­nog bri­tan­skog BDP-a, a ako se ve­li­ke ban­ke is­e­le iz Lon­do­na mo­gla bi se sru­ši­ti kom­plet­na bri­tan­ska eko­no­mi­ja. Prve ana­li­ze već naj­av­lju­ju us­po­ra­va­nje rasta BDP-a sa dva pos­to na ma­nje od 1 pos­to, a sra­me­ž­lji­vo se naj­av­lju­je i mo­guć­nost re­ce­si­je. Eu­ro­pa, ko­ja je bi­la glav­ni kli­jent fi­nan­cij­skih us­lu­ga, ne­će zbog to­ga pre­vi­še pa­ti­ti, ali će sva­ka­ko osje­ti­ti udar pa­da eko­nom­ske sna­ge Bri­ta­na­ca kroz tu­ri­zam i na­rudž­be us­lu­ga i ro­ba.

Ore­ško­vić: EU će op­s­ta­ti, tre­ba sa­mo po­t­vr­di­ti za­jed­nič­ke ci­lje­ve i ka­ko ići na­pri­jed

Bur­ze u uto­rak ras­le

To an­ti­ci­pi­ra­ju tr­ži­šta ka­pi­ta­la, ko­ja su se na­kon dva da­na žes­to­kog pa­da u uto­rak ipak po­če­la opo­rav­lja­ti. Ukup­no je do­sad nje­mač­ko tr­ži­šte mje­re­no kroz in­deks DAX iz­gu­bi­lo 87 mi­li­jar­di eura vri­jed­nos­ti, a lon­don­ski FTSE100 ko­ji obje­di­nju­je naj­ve­će tvrt­ke Ve­li­ke Bri­ta­ni­je opo­ra­vio se u jed­nom da­nu za čak 30 mi­li­jar­di fun­ti pa sa­da gu­bi oko 60 mi­li­jar­di fun­ti na Brexi­tu. Ame­rič­ke bur­ze u uto­rak su počele tr­go­va­nje snaž­nim ras­tom, ve­ćim od 1%, što da­je naz­na­ke da će zna­tan dio gu­bit­ka, vi­še od 1000 mi­li­jar­di do­la­ra, ipak bi­ti na­dok­na­đen. Opo­rav­lja se čak i fun­ta, ali vr­lo blago i spo­ro.

Tr­ži­šta se opo­rav­lja­ju od po­čet­nog šo­ka pa čak ras­te i fun­ta, ali vr­lo blago i spo­ro

Ne­po­volj­no za naš tu­ri­zam I hr­vat­ski tu­ri­zam po­go­dit će sla­bi­ja fun­ta jer će Bri­tan­ci­ma sve pos­ta­ti skup­lje. Hr­vat­ska je po­s­ljed­njih go­di­na sve atrak­tiv­ni­ja za bri­tan­ske tu­ris­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.