Ko­ga su iz­a­bra­li u naj­u­ži tim za kam­pa­nju i tko će na te­ren

Pri­pre­me za pri­je­vre­me­ne iz­bo­re su počele, dvi­je naj­ve­će po­li­tič­ke stran­ke i Most oda­bra­li ključ­ne igra­če u sto­že­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Šterc te Ni­ko­li­na Kla­ić, taj­ni­ca HDZ- ova Od­bo­ra za re­gi­onal­ni ra­zvoj. Za­mje­nik Mi­li­jan Br­kić, s po­zi­ci­je vr­ši­te­lja duž­nos­ti še­fa HDZ-a, di­zaj­ni­ra HDZ- ove pri­pre­me za par­la­men­tar­ne iz­bo­re i oče­ki­va­no je da će nje­go­va ulo­ga u kam­pa­nji za par­la­men­tar­ne iz­bo­re bi­ti ve­li­ka. Bu­de li za še­fa HDZ-a iz­a­bran An­drej Plen­ko­vić, u nje­go­vu će ti­mu za par­la­men­tar­ne iz­bo­re vje­ro­jat­no bi­ti i Da­mir Kr­sti­če­vić, ko­ji mu je sa­da šef iz­bor­nog sto­že­ra, i Da­vor Ivo Sti­er ko­ji mu je glas­no­go­vor­nik.

SDP ak­ti­vi­ra iz­bor­ne sto­že­re

Ve­li­ke pri­pre­me za iz­bo­re tra­ju i u SDP-u ko­ji će sve de­ta­lje do­ni­je­ti u če­t­vr­tak na sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva stran­ke. Me­đu­tim, već sa­da se zna da će u naj­u­žem ope­ra­tiv­nom ti­mu Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća bi­ti glav­ni taj­nik stran­ke Igor Dra­go­van, ko­ji je za­du­žen za kam­pa­nju, Si­ni­ša Haj­daš Don­čić za­du­žen je za pro­gram­ski dio kam­pa­nje, dok je Ran­ko Os­to­jić glavna oso­ba za ko­or­di­na­ci­ju s člans­tvom. Već idu­ći tje­dan stran­ka kre­će s te­ren­skim ra­dom, a usko­ro će se ak­ti­vi­ra­ti i izborni sto­že­ri, me­đu­tim ovo­ga pu­ta u SDP-u će naj­vje­ro­jat­ni­je odus­ta­ti od ko­or­di­na­to­ra po iz­bor­nim je­di­ni­ca­ma. – Na­gla­sak će ovog pu­ta bi­ti na še­fo­vi­ma žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­je ko­ji će svat­ko na svom te­re­nu bi­ti za­du­žen za kam­pa­nju – objaš­nja­va je­dan član Pred­sjed­niš­tva

Mos­tov sre­diš­nji sto­žer je u Za­gre­bu, imat će i re­gi­onal­ne cen­tre u Is­tri, Sla­vo­ni­ji i Dal­ma­ci­ji

SDP-a. Most je po­čeo s pri­pre­ma­ma za kam­pa­nju, ka­ko ka­žu, ra­de pu­nom pa­rom. – Ofor­mi­li smo sre­diš­nji izborni sto­žer sa sje­di­štem u Za­gre­bu, ko­or­di­na­ci­je u sva­koj iz­bor­noj je­di­ni­ci i te­ren­sku eki­pu. Na­čin funk­ci­oni­ra­nja bit će sli­čan kao u pret­hod­noj kam­pa­nji, sre­diš­nji sto­žer u Za­gre­bu te ko­or­di­na­ci­ja ope­ra­ti­va­ca, vo­lon­te­ra i ba­ze po ci­je­loj Hr­vat­skoj. Imat će­mo uz Za­greb još tri cen­tra, u Sla­vo­ni­ji, Dal­ma­ci­ji i Is­tri. Smjer kam­pa­nje bit će jed­nos­ta­van i is­kren kao u pret­hod­noj, s jas­nim na­glas­ci­ma na sve­mu što se do­ga­đa­lo pret­hod­nih 25 go­di­na te na ono­me što se po­če­lo do­ga­đa­ti ka­da se po­ja­vi­la tre­ća op­ci­ja od­nos­no Most – ka­zao nam je je­dan od os­ni­va­ča Mos­ta Ni­ko­la Gr­mo­ja. Ia­ko ni­je ot­kri­vao toč­na imena, jas­no je da će me­đu ključ­nim lju­di­ma u kam­pa­nji bi­ti on, čel­nik Bo­žo Pe­trov, stra­nač­ki stra­teg Ivi­ca Rel­ko­vić, ali i zas­tup­ni­ci i mi­nis­tri iz pro­tek­log man­da­ta ko­ji do­bro poz­na­ju svoj te­ren.

Zo­ran Mi­la­no­vić Pred­sjed­nik SDP-a RAN­KO OS­TO­JIĆ

Na sku­pu će go­vo­ri­ti i An­drej Plen­ko­vić i Du­brav­ka Šu­ica, do­la­zak naj­a­vio i pre­mi­jer Ore­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.