Pe­ro Ćo­rić glav­ni pre­go­va­rač uime pra­va­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Bu­de li za še­fa HDZ-a iz­a­bran Plen­ko­vić, u nje­go­vu će ti­mu za par­la­men­tar­ne iz­bo­re vje­ro­jat­no bi­ti i Da­mir Kr­sti­če­vić i Da­vor Ivo Sti­er Iva Pu­ljić Še­go, Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Tea Romić Na­kon ru­še­nja Vla­de u Sa­bo­ru sve su stran­ke za­po­če­le pret­kam­pa­nju. Izvan­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri oče­ku­ju nas početkom ruj­na, a u svim se stran­ka­ma već na­ve­li­ko pri­pre­ma­ju za no­vi izborni okr­šaj. Ia­ko HDZ tek bi­ra no­vog pred­sjed­ni­ka, vrh stran­ke već je za še­fa iz­bor­nog sto­že­ra iz­a­brao Da­mi­ra Je­li­ća, ko­ji je To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku vo­dio sto­žer na stra- nač­kim iz­bo­ri­ma za pred­sjed­ni­ka pri­je dva mje­se­ca.

U ti­mu naj­ja­ča imena HDZ-a

U izbornom sto­že­ru, doz­na­je­mo, bit će i Vla­do Ga­lić, šef HDZ-ova odje­la za ana­li­ti­ku, ali i Ma­rio Žu­pan, za­gre­bač­ki HDZ- ovac, ko­ji je bio svo­je­vr­s­ni za­mje­nik Je­li­ću u Ka­ra­mar­ko­vu ti­mu za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re u stran­ci. Iva­na Ma­le­tić, pot­pred­sjed­ni­ca HDZ-a i jed­na od čla­ni­ca Pred­sjed­niš­tva ko­ja se is­tak­nu­la iz­rav­noš­ću i hra­broš­ću u kri­ti­zi­ra­nju Ka­ra­mar­ko­vih od­lu­ka, vo­di­te­lji­ca je ti­ma za iz­ra­du iz­bor­nog pro­gra­ma, a u nje­nu su ti­mu i To­mis­lav To­lu­šić, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja, To­mis­lav Ćo­rić, HDZ-ov struč­njak za financije, de­mo­graf Stje­pan Šef pe­te­ro­čla­nog pre­go­va­rač­kog ti­ma HSP AS, pri­op­će­no je ju­čer, je do­sa­daš­nji pred­sjed­nik svih iz­bo­rih sto­že­ra stran­ke, sa­bor­ski zas­tup­nik i gla­vi taj­nik Pe­ro Ćo­rić. Tu su i pot­pred­sjed­nik pred­sjed­nik stran­ke Ivan Te­peš, za­dar­ski do­žu­pan i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Ru­dolf Dvor­ski, sa­bor­ski zas­tup­nik i do­pred­sjed­nik stran­ke Ivan Ki­rin te pred­sjed­nik naj­vi­šeg stra­nač­kog ti­je­la Glav­nog sta­na To­mis­lav Vlaj­nić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.