Ovi mi­nis­tri u mo­joj fir­mi ne bi bi­li ni por­ti­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Mi­lan Ban­dić pro­ko­men­ti­rao je šest bur­nih mje­se­ci na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni. – Od­go­vor­nost le­ži na do­bit­ni­ci­ma iz­bo­ra. Ta­ko je mo­ra­lo za­vr­ši­ti, jer kru­ška i treš­nja ne mo­gu se spo­ji­ti. Sve os­ta­lo je glu­ma, put u ne­poz­na­to ili eks­pe­ri­ment. To ni­je mo­glo ni­ka­ko us­pje­ti. Pos­li­je ovih iz­bo­ra to se ne­će do­go­di­ti – ka­zao je. Spre­man je, re­kao je, za su­rad­nju sa svi­ma ko­ji­ma je u sr­cu bo­lji­tak zem­lje i ko­ji ne­što zna­ju. – Si­gur­no ne bih su­ra­đi­vao s ovim mi­nis­tri­ma ko­ji u mo­joj fir­mi ne bi bi­li ni por­ti­ri – za­klju­čio je Ban­dić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.