Re­iner: Zah­tjev je Mos­ta za sjed­ni­cu dvo­li­čan

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Pred­sjed­nik Hr­vat­skog sa­bo­ra Želj­ko Re­iner iz­ja­vio je ju­čer da ne na­mje­ra­va sa­zi­va­ti nas­ta­vak sa­bor­ske sjed­ni­ce do ras­pu­šta­nja 15. sr­p­nja, a zah­tjev Mos­ta da to uči­ni ka­ko bi se iz­mi­je­nio Za­kon o fi­nan­ci­ra­nju političkih ak­tiv­nos­ti i iz­bor­ne pro­midž­be na­zvao je dvo­lič­nim. – Ovaj poziv da Sa­bor ra­di slje­de­ća dva i pol tjed­na is­klju­či­vo je pre­diz­bor­na ak­tiv­nost te stran­ke – re­kao je Re­iner. Pod­sje­tio je da je ko­nač­ni pri­jed­log iz­mje­na tog za­ko­na Most u sa­bor­sku pro­ce­du­ru upu­tio tek ju­čer te upi­tao za­što to ni­su na­pra­vi­li ra­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.