Iz­bo­ri sus­pen­di­ra­li raz­djel­ni­ke

Mos­tov mi­nis­tar gos­po­dar­stva od­lu­čio da ne­će pri­mje­nji­va­ti za­kon

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Dok iz­bo­ri ni­su bi­li na vi­di­ku, Pa­ne­nić je za raz­djel­ni­ke go­vo­rio da su mje­ra ko­ja se nas­tav­lja i da jed­nos­tav­no svi mo­ra­mo šte­dje­ti jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net Mi­nis­tar gos­po­dar­stva, mos­to­vac To­mis­lav Pa­ne­nić obja­vio je prek­si­noć da in­s­pek­ci­ja ne­će pro­vje­ra­va­ti ugra­đu­ju li oni gra­đa­ni ko­ji to mo­ra­ju raz­djel­ni­ke pa ih sa­mim ti­me i ne­će nov­ča­no kaž­nja­va­ti ako te ins­tru­men­te ne ugra­de do kra­ja go­di­ne ka­ko to pro­pi­su­je Za­kon o tr­ži­štu to­plin­ske ener­gi­je. Ta­ko je Pa­ne­nić, ko­ji je iz­bje­ga­vao do­no­še­nje od­lu­ke o spor­nim raz­djel­ni­ci­ma, ot­ka­ko je sjeo u fo­te­lju mi­nis­tra početkom ove go­di­ne, sad u pre­diz­bor­no vri­je­me pre­sje­kao i od­lu­čio na de­set­ke ti­su­ća gra­đa­na spa­si­ti od tro­ška ugrad­nje raz­djel­ni­ka i kaz­ni ako ih ne ugra­de.

Broj­ne pri­tuž­be

Na svo­joj Fa­ce­bo­ok stranici, a ne na web stra­ni­ca­ma Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, Pa­ne­nić je ta­ko na­pi­sao da je pri­mje­na EU Di­rek­ti­ve o ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti u hr­vat­skom za­ko­no­dav­s­tvu iz­a­zva­la broj­ne pri­tuž­be po­tro­ša­ča ve­za­ne uz tro­ško­ve gri­ja­nja u ko­ji­ma su ugra­đe­ni raz­djel­ni­ci to­pli­ne na ra­di­ja­to­re. Pri­tuž­be upu­ću­ju, pi­še Pa­ne­nić, na mo­gu­ću ne­pra­vil­nu pri­mje­nu Di­rek­ti­ve te na to da su nje­ni učin­ci po­ve­ća­ni iz­no­si na ra­ču­ni­ma ve­ći­ne gra­đa­na za is­po­ru­če­nu to­plin­sku ener­gi­ju ia­ko gra­đa­ni svjes­no pri­mje­nju­ju mje­re šted­nje. Pa­ne­nić se hva­li i da je za­tra­žio da se iz­ra­di ana­li­za uči­na­ka ugrad­nje raz­djel­ni­ka to­pli­ne ko­ja je pre­zen­ti­ra­na čla­no­vi­ma rad­ne sku­pi­ne za rje­ša­va­nje pro­ble­ma­ti­ke raz­djel­ni­ka to­pli­ne. Ina­če, ni­kad ni­je pre­zen­ti­ra­no tko su čla­no­vi te rad­ne sku­pi­ne ni ko­li­ko se pu­ta ona sas­ta­la. A pre­ma onom što je na­pi­sao Pa­ne­nić, ta stu­di­ja uoči­la je pro­ble­me s ko­ji­ma se gra­đa­ni ko­ji su već ugra­di­li raz­djel­ni­ke odav­no bo­re i na ko­je odav­no upo­zo­ra­va­ju. Ta­ko se i Pa­ne­nić sad me­đu os­ta­lim za­pi­tao ko­ja je do­is­ta oprav­da­nost i svr­ha ro­ko­va za ugrad­nju raz­djel­ni­ka te kaz­ni za po­tro­ša­če ko­ji ih ne ugra­de.

Obe­ća­va da bi spor­ni Pra­vil­nik mo­gla iz­mi­je­ni­ti još ova Vla­da, no za­kon ne mo­že

Sto­ga tehnički mi­nis­tar gos­po­dar­stva obe­ća­va po­ten­ci­jal­nim gla­sa­či­ma da bi još ova teh­nič­ka Vla­da mo­gla iz­mi­je­ni­ti spor­ni Pra­vil­nik o na­či­nu ras­po­dje­le i obra­ču­nu tro­ško­va za is­po­ru­če­nu to­plin­sku ener­gi­ju, a ko­ji do­vo­di do ne­pra­ved­ne ras­po­dje­le tro­ška gri­ja­nja pa oni ko­ji se ma­nje gri­ju pla­ća­ju ve­će ra­ču­ne. Spor­ni za­kon ova Vla­da vi­še ne mo­že mi­je­nja­ti, no Pa­ne­nić obe­ća­va da će pri­jed­log nje­go­vih iz­mje­na bi­ti spre­man za ras­pra­vu na­kon iz­bo­ra, u slje­de­ćem sa­zi­vu Vla­de i Sa­bo­ra. Za­kon ta­ko os­ta­je na sna­zi, no Pa­ne­nić tvr­di da se ne­će pri­mje­nji­va­ti.

Šte­dje­ti se mo­ra

Pad Vla­de i no­vi iz­bo­ri ta­ko su do­ve­li do ve­li­kog pre­okre­ta kod Pa­ne­ni­ća ko­ji je, pri­mje­ri­ce, u ve­lja­či, kad iz­bo­ri ni­su bi­li na vi­di­ku, o raz­djel­ni­ci­ma go­vo­rio kao o mje­ri ko­ja se nas­tav­lja jer “smo svi pri­si­lje­ni na­pra­vi­ti mje­re šted­nje, jed­nos­tav­no, šte­dje­ti se mo­ra”.

ti­su­ća ku­na naj­ve­ći je iz­nos kaz­ne za one ko­ji u ro­ku ne ugra­de raz­djel­ni­ke. Zgra­de s vi­še od 70 sta­no­va mo­ra­le su ih ugra­di­ti do kra­ja 2015., a ma­nje zgra­de mo­ra­ju ih ugra­di­ti do kra­ja 2016. Mi­nis­tar Pa­ne­nić obraz­lo­že­nje je na­pi­sao na svo­joj Fa­ce­bo­ok stranici

mi­li­ju­na eura ko­štat će funk­ci­onal­no spa­ja­nje tri­ju fa­kul­te­ta split­skog sve­uči­li­šta: Ke­mij­sko-teh­no­lo­škog, PMF-a i Po­mor­skog, smje­šte­nih u is­toj, no­voj zgra­di. Na­mak­nut će ih iz fon­do­va EU Alen Sol­do, pro­rek­tor Sve­uči­li­šta u Spli­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.