Krad­lji­vac u 24 sa­ta op­ljač­kao 9 apart­ma­na i 22 tu­ris­ta u No­va­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

du za sud­sku me­di­ci­nu u Za­gre­bu po­ka­za­la je da je u grob, na ko­jem sto­ji nad­grob­na plo­ča s ime­nom nje­zi­na po­koj­nog su­pru­ga, za­pra­vo po­ko­pa­na sa­svim dru­ga i još uvi­jek ne­poz­na­ta oso­ba. – Sve mo­je sum­nje i stra­ho­vi po­ka­za­li su se toč­ni­ma. Ci­je­lo sam vri­je­me ima­la ne­ka­kav ču­dan osje­ćaj da tu ni­je po­ko­pan moj su­prug i to se po­ka­za­lo toč­nim. Go­to­vo 18 go­di­na po­la­žem cvi­je­će i pa­lim svi­je­će na gro­bu gdje je za­pra­vo trebao bi­ti po­ko­pan moj su­prug – rek­la je Ama­li­ja s ko­jom smo raz­go­va­ra­li ne­po­sred­no pri­je ju­če­raš­njeg po­ko­pa Đu­re Po­či­ća, ne­ka­daš­njeg pri­pad­ni­ka 204. vu­ko­var­ske bri­ga­de. Objaš­nja­va­ju­ći ci­je­li slu­čaj, Po­čić ka­že da je njen su­prug ubi­jen 20. lis­to­pa­da 1991. u vu­če­dol­skim vi­no­gra­di­ma. Iden­ti­fi­ci­ran je 1998. pre­poz­na­va­njem odje­će i ne­kih osob­nih stva­ri. Ne­ko­li­ko mje­se­ci za­tim ti po­s­mrt­ni os­ta­ci uz sve voj­ne po­čas­ti po­ko­pa­ni su na Me­mo­ri­jal­nom grob­lju u Vu­ko­va­ru. Ia­ko je upo­zo­ra­va­la na svo­je sum­nje i tra­ži­la ana­li­zu DNK, to se zbog op­se­ga pos­la ni­je mo­glo na­pra­vi­ti sve dok proš­le go­di­ne me­đu kos­ti­ma ko­je se još uvi­jek na­la­ze na Za­vo­du za sud­sku me­di­ci­nu ni­su pro­na­đe­ne kos­ti još jed­no­ga mje­šta­ni­na So­ti­na, ali i nje­zi­na su­pru­ga. Ta­da je za­tra­ži­la ek­shu­ma­ci­ju ka­ko bi se ut­vr­di­lo tko je po­ko­pan u su­pru­go­voj grob­ni­ci. – Ana­li­za DNK po­t­vr­di­la je da u grob­ni­ci ne­ma ni­jed­ne kos­ti mo­ga su­pru­ga. Za­do­volj­na sam jer sam ko­nač­no po­ko­pa­la su­pru­ga, ali i ža­los­na jer se sve to mo­glo pu­no ra­ni­je na­pra­vi­ti. Ne kri­vim ni­ko­ga. Kri­vo mi je sa­mo što se toliko če­ka­lo – kroz su­ze je rek­la Ama­li­ja Po­čić ko­ja je o sve­mu iz­vi­jes­ti­la i mi­nis­tra bra­ni­te­lja. Igor Ma­ti­ja­še­vić iz Ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra po­gi­nu­lih i nes­ta­lih So­ti­na ka­že ka­ko je ovo još je­dan do­kaz da ins­ti­tu­ci­je tre­ba­ju uva­ža­va­ti miš­lje­nja obi­te­lji. Tvr­di ka­ko je i slu­čaj Po­čić do­kaz da pi­ta­nje So­ti­na ni­je ri­je­še­no, a do­kaz je i da se uop­će ne zna ime i pre­zi­me oso­be či­ji su po­s­mrt­ni os­ta­ci bi­li po­ko­pa­ni u grob­ni­cu. Ne­poz­na­ti je krad­lji­vac u sa­mo 24 sa­ta po­krao nov­ča­ni­ke, odje­ću i no­vac iz de­vet apart­ma­na u No­va­lji, ošte­tiv­ši ti­me 22 tu­ris­ta, uglav­nom stra­na, rek­li su ju­čer u lič­ko-senj­skoj po­li­ci­ji, uz upo­zo­re­nje tu­ris­ti­ma da bolje pa­ze na svo­je stva­ri. Po­zva­li su gra­đa­ne da stva­ri ne os­tav­lja­ju bez nad­zo­ra na pla­ža­ma, u ka­fi­ći­ma i klu­bo­vi­ma, te da na­kon iz­la­ska iz ku­ća, sta­no­va, apart­ma­na i kamp-ku­ći­ca za­tvo­re pro­zo­re i za­klju­ča­ju vra­ta. Ta­ko­đer po­zi­va­ju gra­đa­ne da ne os­tav­lja­ju vri­jed­ne stva­ri bez za­šti­te, po­se­bi­ce ne na jed­nom mjes­tu te da do­ku­men­te i kre­dit­ne kar­ti­ce uvi­jek dr­že odvo­je­no od nov­ca. Krad­ljiv­ca te­re­te i da je s par­ki­ra­li­šta pla­že Zr­će ukrao mo­ped jed­ne tvrt­ke.

Ama­li­ja: Ana­li­zom DNK ut­vr­đe­no je da u grob­ni­ci ni­su kos­ti mog Đu­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.