Na­kon 18 go­di­na saz­na­la da u gro­bu ni­je po­ko­pan njen su­prug

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

Đu­ro je ubi­jen u na­pa­du na Vukovar, iden­ti­fi­ci­ran je 1998. pre­ma odje­ći, no ci­je­lo vri­je­me ima­la sam ču­dan pre­do­sje­ćaj, ka­že Ama­li­ja Po­čić Bra­ni­mir Bra­da­rić Go­to­vo 18 go­di­na Ama­li­ja Po­čić iz So­ti­na, na­se­lja ne­da­le­ko od Vu­ko­va­ra, od­la­zi­la je na Me­mo­ri­jal­no grob­lje žr­ta­va iz Do­mo­vin­sko­ga ra­ta ka­ko bi se po­mo­li­la i za­pa­li­la svi­je­ću na gro­bu su­pru­ga Đu­re Po­či­ća ubi­je­no­ga u agre­si­ji na Vukovar. Me­đu­tim, ne­dav­no obav­lje­na ana­li­za DNK na Za­vo-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.