Hr­vat­ska se opo­rav­lja, ali za ve­ći­nom ze­ma­lja EU i da­lje za­os­ta­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

– Hr­vat­ska se pos­tup­no opo­rav­lja od šes­to­go­diš­nje re­ce­si­je, po­naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći snaž­nom iz­vo­zu, tu­riz­mu i pri­vat­noj po­troš­nji. Oče­ku­je se da će ti čim­be­ni­ci, kao i bo­lja ap­sorp­ci­ja sred­sta­va iz fon­do­va EU-a, da­ti do­da­tan po­ti­caj gos­po­dar­skom ras­tu u 2016. go­di­ni, no BDP je i da­lje na dos­ta ni­žoj ra­zi­ni ne­go pri­je kri­ze, a ne­za­pos­le­nost je ve­oma vi­so­ka, ka­že se u pri­op­će­nju Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da (MMF). MMF oče­ku­je da će re­al­ni BDP u Hr­vat­skoj ove go­di­ne rasti po sto­pi od 1,9 pos­to, 2017. go­di­ne 2,1 pos­to, a sred­njo­roč­no oče­ku­je sta­bi­li­za­ci­ju rasta iz­me­đu 2 i 2,25 pos­to. Ia­ko su zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na pro­ve­de­ne ne­ke umje­re­ne struk­tur­ne re­for­me, Hr­vat­ska i da­lje za­os­ta­je za ve­ći­nom ze­ma­lja EU-a ka­da se us­po­re­đu­ju stan­dard­ni po­ka­za­te­lji pos­lov­nog okruž­ja, upo­zo­ra­va MMF te po­zi­va na pro­ved­bu re­for­mi dr­že­ći je ključ­nom za dalj­nje sma­nje­nje ra­nji­vos­ti te po­ti­ca­nje rasta i stva­ra­nja rad­nih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.