Me­đu uhi­će­nim iz­gred­ni­ci­ma i dvo­ji­ca vr­hun­skih spor­ta­ša

Nes­luž­be­no, ri­ječ je o Jer­ku Ma­ri­ni­ću Kra­gi­ću, va­ter­po­lis­tu ko­ji igra u jed­nom ta­li­jan­skom klu­bu, i biv­šem ko­šar­ka­šu Alek­san­dru Hi­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Iza­zi­va­nje ne­re­da” svug­dje je kaž­nji­vo, pa i u Fran­cu­skoj, s tim da je ne­važ­no što kod njih ni­je bi­lo kaz­ne­nog pro­go­na. Pro­gon je mo­guć u El­vis Spre­čić, Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić, Sla­vi­ca Vu­ko­vić; Ma­rin­ko Ju­ra­sić – Zbog iz­a­zi­va­nja ne­re­da na utak­mi­ci u Sa­int-Eti­en­neu pro­ve­li smo is­tra­gu nad če­tr­na­est oso­ba, od ko­jih smo tri­na­est kaz­ne­no pri­ja­vi­li, a uhi­ti­li njih de­set. Tri su nam oso­be još uvi­jek ne­dos­tup­ne – ka­zao je u uto­rak tehnički mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Vla­ho Ore­pić, ko­ji je po­t­vr­dio da je me­đu uhi­će­ni­ma i je­dan pro­fe­si­onal­ni va­ter­po­list.

Če­ka­ju pa­pi­re iz Fran­cu­ske

Mi­nis­tar Ore­pić ni­je že­lio po­t­vr­di­ti o ko­me je ri­ječ jer je kri­mi­na­lis­tič­ko is­tra­ži­va­nje još u ti­je­ku, ali pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ri­ječ je o Jer­ku Ma­ri­ni­ću Kra­gi­ću, va­ter­po­lis­tu ko­ji tre­nu­tač­no igra u jed­nom ta­li­jan­skom klu­bu, a 2010. s hr­vat­skom je re­pre­zen­ta­ci­jom osvo­jio zla­to na ju­ni­or­skom svjet­skom pr­vens­tvu u Ši­be­ni­ku. Ma­ri­nić Kra­gić tvr­di da ni­je su­dje­lo­vao u ne­re­di­ma ni­ti ih je po­ti­cao, već upra­vo su­prot­no, da se bra­nio i po­ku­ša­vao smi­ri­ti iz­gred­ni­ke. Una­toč to­me, odre­đen mu je is­traž­ni za­tvor zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la, baš kao i još tro­ji­ci mla­di­ća iz Spli­ta ko­je se sum­nji­či za iza­zi­va­nje ne­re­da. Pro­tiv pe­tog mla­di­ća ko­ji je pri­ve­den ju­čer do 15 sa­ti još ni­je bio pod­ne­sen zah­tjev za is­traž­ni za­tvor. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, raz­log je bio taj što su se još če­ka­li pa­pi­ri iz Fran­cu­ske. Ina­če, po član­ku 14. hr­vat­skog Kaz­ne­nog za­ko­na hr­vat­ski dr­žav­lja­ni mo­gu bi­ti pro­ce­su­ira­ni za kaz­ne­no dje­lo po­či­nje­no u ino­zem­s­tvu je­di­no ako je to kaz­ne­no dje­lo kaž­nji­vo i pre­ma za­ko­nu dr­ža­ve u ko­joj je po­či­nje­no. Pri to­mu je ne­važ­no što u Fran­cu­skoj ni­je doš­lo do kaz­ne­nog pro­go­na jer sva­ka dr­ža­va su­ve­re­no od­lu­ču­je je­su li is­pu­nje­ni uvje­ti i je li opor­tu­no ne­ko­ga pro­go­ni­ti. Bi­tan je hr­vat­ski či­nje­nič­ni opis i fran­cu­ski opis kaz­ne­nog dje­la. Što se ti­če če­tvo­ri­ce mla­di­ća ko­ji­ma je u ne­dje­lju odre­đen is­traž­ni za­tvor, uz jam­če­vi­ne od 40.000 do 60.000 ku­na, na tu su se od­lu­ku ža­li­li i DORH i od­vjet­ni­ci osum­nji­če­ni­ka. DORH-u je spor­na od­lu­ka da se is­traž­ni pri­tvor za­mi­je­ni jam­s­tvom, a od­vjet­ni­ci sma­tra­ju da ne­ma ele­me­na­ta ni za kaz­ne­ni pos­tu­pak ni za pri­tvor jer mla­di­ći ra­ni­je ni­su bi­li kaž­nja­va­ni. Mla­di­će se te­re­ti da su na sta­di­onu u Sa­int-Eti­en­neu “iz­a­zi­va­li ne­red”. To kaz­ne­no dje­lo či­ni “tko su­dje­lu­je u mnoš­tvu ko­je na­si­ljem pre­ma dru­gim oso­ba­ma ili stva­ri­ma ili pri­jet­njom da će po­či­ni­ti na­si­lje ugro­ža­va jav­ni red ili po­ti­če mnoš­tvo na na­si­lje” i za to mu pri­je­ti do tri go­di­ne za­tvo­ra. Me­đu­tim, njih se te­re­ti i za te­ži oblik tog kaz­ne­nog dje­la ko­ji pos­to­ji ako se to či­ni “iz mrž­nje, pre­ma ve­ćem bro­ju oso­ba, uz upo­ra­bu oruž­ja ili opas­nog oru­đa ili ako do­ve­de u opas­nost ži­vot ili tijelo dru­ge oso­be ili do­ve­de do znat­ne imo­vin­ske šte­te”, za što je on­da kaz­na od šest mje­se­ci do pet go­di­na. – Ako to dje­lo u Fran­cu­skoj ni­je kaz­ne­no, ne­go pre­kr­šaj­no, on­da na­ši od­vjet­ni­ci ima­ju ap­so­lut­no pra­vo kad pri­go­va­ra­ju oko os­no­va­nos­ti uvje­ta za odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra. Tu­ži­telj za­du­žen za slu­čaj na­vi­ja­ča iz Sa­int-Eti­en­nea trebao bi pri­ba­vi­ti fran­cu­ski kaz­ne­ni za­kon i za­tim sam pro­vje­ri­ti pos­to­ji li po­du­dar­nost u ele­men­ti­ma bi­ća kaz­ne­nog dje­la ili ne. Is­kre­no se na­dam da je to uči­nio jer bi­smo u su­prot­nom mo­gli, gle­da­no s prav­nog as­pek­ta, ima­ti nez­god­nu si­tu­aci­ju – ka­že pak od­vjet­nik Bran­ko Še­rić. U fran­cu­skom kaz­ne­nom za­ko­nu (Co­de pénal) ima­ju kaz­ne­no dje­lo na­si­lja, ko­je je te­melj­ni ele­ment na­šeg kaz­ne­nog dje­la “iz­a­zi­va­nja ne­re­da”. I u Fran­cu­skoj se to kaz­ne­no dje­lo raz­li­ku­je ovis­no o po­s­lje­di­ca­ma pa je i kod njih u naj­bla­žem obli­ku kaž­nji­vo do tri go­di­ne za­tvo­ra i do 45.000 eura, iz­me­đu 15-ak okol­nos­ti i kad u na­si­lju su­dje­lu­je vi­še oso­ba, ili kad je po­či­nje­no s umiš­lja­jem. Ako su dvi­je okol­nos­ti pri­sut­ne, kaz­na je do pet go­di­na i do 75.000 eura.

Dvi­je ver­zi­je pri­če

Uz Jer­ka Ma­ri­ni­ća Ro­gi­ća uhi­ćen je još je­dan spor­taš i biv­ši ko­šar­kaš – Osje­ča­nin Alek­san­dar Hin (27). Odre­đen mu je is­traž­ni za­tvor i 50.000 ku­na jam­s­tva. – Pos­to­ji osnovana sum­nja da se 27-go­diš­njak pri­dru­žio ve­ćem bro­ju oso­ba ko­je su na te­ren uba­ci­le vi­še ben­gal­ki i je­dan to­pov­ski udar. Fi­zič­ki su po­tom na­sr­nu­li na dru­ge na­vi­ja­če ugro­ziv­ši ta­ko jav­ni red i po­ti­ču­ći ti­me mnoš­tvo na ne­re­de i na­si­lje – pi­še u pri­op­će­nju osječ­kog Žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva. Alek­san­dar Hin, ko­ji se dra­go­volj­no pre­dao u ru­ke po­li­ci­je, ina­če ne­ma po­li­cij­ski do­sje pa mu je is­traž­ni za­tvor odre­đen sa­mo zbog bo­jaz­ni da bi mo­gao utje­ca­ti na dvo­ji­cu oče­vi­da­ca, ta­ko­đer Osje­ča­na, no oni su ne­dos­tup­ni pra­vo­su­đu. Su­dac is­tra­ge sto­ga ni­je pri­hva­tio zah­tjev da mu se odre­di is­traž­ni za­tvor i zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la. – Ža­lit će­mo se na rje­še­nje o is­traž­nom za­tvo­ru. Moj je bra­nje­nik spor­taš, ni­je kaž­nja­van, ima sta­lan po­sao, po­ma­že inva­li­di­ma i ni­je član ni­jed­ne na­vi­jač­ke sku­pi­ne. Kriv­nja mu je sa­mo što je bio na toj tri­bi­ni – ka­že nje­gov od­vjet­nik. – Na­ši su deč­ki kre­nu­li pre­ma oni­ma ko­ji su pra­vi­li ne­re­de, a ka­ko je je­dan Osje­ča­nin imao cr­nu ka­pu­lja­ču, na­pa­la ih je eki­pa iz Liv­na pa su nas­tra­da­li ni kri­vi ni duž­ni – ka­že je­dan osječ­ki na­vi­jač.

ŽELJ­KO RE­INER: Či­ni mi se da ni­je ko­rek­t­no u zad­nja dva tjed­na bi­ra­ti lju­de, za­pra­vo uze­ti pra­vo slje­de­ćem sa­zi­vu Sa­bo­ra da to uči­ni.

Zbog iz­a­zi­va­nja ne­re­da na utak­mi­ci u Sa­int-Eti­en­neu kaz­ne­no je pri­jav­lje­no 13 oso­ba

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Šef Sa­bo­ra o sa­zi­va­nju od­bo­ra i ime­no­va­nju Vi­je­ća za gra­đan­ski nad­zor si­gur­nos­no­oba­vje­štaj­nih agen­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.