Aka­de­mi­ja ‘Jo­sip Re­ihlKir’ na 25. ob­ljet­ni­cu smr­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rok)

U spo­men na na­čel­ni­ka osječ­ke po­li­ci­je ubi­je­nog zbog mi­rov­nih na­po­ra na 25. go­diš­nji­cu smr­ti Centar za mi­rov­ne stu­di­je i Grad Osi­jek u pe­tak or­ga­ni­zi­ra­ju Aka­de­mi­ju „ Jo­sip Re­ihl-Kir“. U Mu­ze­ju Sla­vo­ni­je Aka­de­mi­ju će mo­de­ri­ra­ti Iva­na Bo­dro­žić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.