Ob­no­va mo­čvar­nih sta­ni­šta uz Du­nav ko­ris­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Svjet­ska or­ga­ni­za­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de uoči Da­na Du­na­va pred­sta­vi­la je go­diš­nji na­pre­dak svog pro­gra­ma “Part­ner­stvo za ži­vu­ći Du­nav“. Is­tak­nu­to je da se pri­mje­ću­ju ko­ris­ti od ob­no­ve mo­čvar­nih sta­ni­šta duž sli­va Du­na­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.