Kr­vo­loč­ni Ja­smin: Ubi­jaj­te bez raz­li­ke i ci­vi­le i voj­ni­ke

Glav­ni je ak­ter vi­dea Ja­smin Ke­se­ro­vić poz­na­ti­ji kao Abu Mu­ham­mad al-Bos­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

čak kao fi­zič­ka oso­ba upi­sa­ti kao vlas­nik, no ka­ko je ri­ječ o za­šti­će­nom kul­tur­nom do­bru, to mu ni­je us­pje­lo. Ste­čaj­ni upra­vi­telj Ma­kar is­ti­če da se če­ka da Tr­go­vač­ki sud na­pi­še rje­še­nje o pro­da­ji dvor­ca, a s ob­zi­rom na za­ko­nom pro­pi­sa­nu pro­ce­du­ru, pro­cje­nju­je da bi jav­na draž­ba mo­gla po­če­ti u kas­nu je­sen ili početkom zi­me. Pro­vest će se elek­tro­nič­kim pu­tem pre­ko Fi­ne. Za dvo­rac ko­ji od Hu­do­let­nja­ko­ve smr­ti u ožuj­ku ove go­di­ne zja­pi pra­zan, za­in­te­re­si­ra­na je i op­ći­na Be­re­ti­nec, u ko­ju spa­da se­lo Čreš­nje­vo. Na­čel­nik Igor Kos pred­lo­žio je da se to zda­nje iz­vla­šte­njem iz­dvo­ji iz ste­čaj­ne ma­se i pre­da na uprav­lja­nje Op­ći­ni ko­ja ima rje­še­nje što s nji­me, a vje­rov­ni­ci se mo­gu na­mi­ri­ti iz os­ta­lih ne­kret­ni­na pro­pa­le Va­ra­ždin­ke. Na­vod­no se već ja­vio inves­ti­tor ko­ji bi ga pre­ure­dio u ho­tel, i to po mo­de­lu “kul­tur­nog po­du­zet­niš­tva”. – Mo­gli bi­smo se jav­lja­ti na na­tje­ča­je za no­vac iz fon­do­va EU. No, od­go­vor iz Mi­nis­tar­stva još ni­smo do­bi­li, zna­te kak­va je si­tu­aci­ja s Vla­dom – ka­že Kos.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.