Hu­do­let­nja­kov dvo­rac Ša­ulo­vec ide na bu­banj po po­čet­noj ci­je­ni od 4,4 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net

Hu­do­let­njak se kao fi­zič­ka oso­ba po­ku­šao upi­sa­ti kao vlas­nik dvor­ca. Dvo­rac je na bub­nju na­kon što je pro­pa­la nje­go­va tvrt­ka Va­ra­ždin­ka Ivi­ca Be­ti Svi­ma ko­ji­ma je san ži­vje­ti u dvor­cu, a ima­ju do­volj­no nov­ca da ga i os­tva­re, usko­ro će do­bi­ti pri­li­ku nad­me­ta­ti se za kup­nju ve­leb­nog zda­nja u Čreš­nje­vu u op­ći­ni Be­re­ti­nec u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji. Dvo­rac Ša­ulo­vec, smje­šten na bre­žulj­ku, na­ći će se do kra­ja go­di­ne na jav­noj draž­bi po po­čet­noj ci­je­ni od 4,4 mi­li­ju­na ku­na. – Na taj ga je iz­nos pro­ci­je­nio sud- ski vje­štak, što je na iz­vje­štaj­nom ro­či­štu u ožuj­ku i pri­hva­će­no. No, to ne zna­či da će se po toj ci­je­ni i pro­da­ti. S ob­zi­rom na in­te­res ko­ji već sad pos­to­ji, ci­je­na bi mo­gla bi­ti i dvos­tru­ko vi­ša – ka­že ste­čaj­ni upra­vi­telj Stan­ko Ma­kar, ko­ji vo­di ste­čaj­ni pos­tu­pak nad pro­pa­lom tvrt­kom Va­ra­ždin­ka po­koj­nog po­du­zet­ni­ka Iva­na Hu­do­let­nja­ka. Ple­mić­ka obi­telj Kiš je pr­vot­nu ku­ri­ju u 18. sto­lje­ću pro­ši­ri­la u dvo­rac ko­ji je pre­ure­đi­van i 1902. go­di­ne po za­mis­li beč­kih ar­hi­te­ka­ta. U di­je­lu dvor­ca sa­ču­va­ni su ba­rok­ni svo­do­vi. Posljednji vlas­nik dvor­ca je tvrt­ka kon­tro­verz­nog po­du­zet­ni­ka Hu­do­let­nja­ka ko­ji je u nje­mu ži­vio i hva­lio se vri­jed­nim na­mje­šta­jem i umjet­ni­na­ma. Po­ku­šao se

Po­koj­ni poduzetnik is­pred dvor­ca u ko­jem je ži­vio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.