Mje­re se ne uki­da­ju, ne­go us­mje­ra­va­ju pre­ma naj­u­gro­že­ni­ji­ma na tr­ži­štu ra­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Struč­no os­po­sob­lja­va­nje za rad bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa pro­vo­di­lo se za ne­de­fi­ci­tar­na za­ni­ma­nja Iz Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje opo­vrg­nu­li su tvrd­nje ve­za­ne za pri­vre­me­nu obus­ta­vu di­je­la mje­ra iz pro­gra­ma ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, kao i da su sma­nje­na sred­stva za taj program jer su, što­vi­še, ove go­di­ne po­ve­ća­na. – Po­je­di­ne mje­re sa­mo se re­de­fi­ni­ra­ju ka­ko bi se sred­stva efi­kas­ni­je ko­ris­ti­la, po­seb­no pre­ma onim ne­za­pos­le­nim oso­ba­ma ko­je su naj­u­gro­že­ni­je na tr­ži­štu ra­da – pri­op­će­no je iz HZZ-a. Ka­žu ka­ko je ana­li­za i vanj­ska eva­lu­aci­ja učin­ko­vi­tos­ti mje­ra po­ka­za­la da se kod po­je­di­nih mje­ra no­vac iz pro­ra­ču­na tro­šio ne­kon­tro­li­ra­no i ne­do­volj­no učin­ko­vi­to pa je za­to uz do­go­vor sa so­ci­jal­nim part­ne­ri­ma od­lu­če­no obus­ta­vi­ti pro­ved­bu ne­kih mje­ra, od­nos­no re­de­fi­ni­ra­ti ci­lja­ne sku­pi­ne i uklju­či­va­ti u mje­re sku­pi­ne ko­je su u ne­po­volj­nom položaju na tr­ži­štu ra­da. Iz­dva­ja­ju mje­ru struč­nog os­po­sob­lja­va­nja za rad bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa (SOR), ko­ja se pro­vo­di­la kraj­nje ne­se­lek­tiv­no, i za ne­de­fi­ci­tar­na za­ni­ma­nja, za oso­be s VSS-om i bez ins­ti­tu­ci­je men­tor- stva te je oz­bilj­no ru­ši­la ci­je­nu ra­da. Pri­mje­ri­ce, ure­di ko­ji­ma je trebao in­že­njer gra­đe­vi­ne uzi­ma­li su mla­de s bur­ze ka­ko bi bes­plat­no ima­li kva­li­tet­nog rad­ni­ka bez tro­ško­va, a rad­ni­ci s VSS-om ra­di­li su za 2400 ku­na. Ti­me je pot­pu­no za­us­tav­lje­no kla­sič­no za­poš­lja­va­nje mladih.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.