Od­go­da jer B. Kal­me­ta i B. Mat­ko­vić ni­su doš­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

Da­vor Ca­hun, do­sa­daš­nji od­vjet­nik Bran­ke Pa­vo­še­vić, svo­joj je kli­jen­ti­ci ot­ka­zao pu­no­moć, pa joj je pos­tav­lje­na no­va od­vjet­ni­ca iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Bi­an­ca Mat­ko­vić i Bo­ži­dar Kal­me­ta ju­čer se ni­su po­ja­vi­li na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du gdje su tre­ba­li svje­do­či­ti u nas­tav­ku po­nov­lje­nog su­đe­nja za afe­ru Fi­mi me­dia. Obo­je su se zbog iz­os­tan­ka is­pri­ča­li. Kal­me­ti su is­pri­ka bi­le pri­je do­go­vo­re­ne pos­lov­ne obve­ze, a Bi­an­ci Mat­ko­vić pos­lov­ni put u ino­zem­s­tvo. Ras­pra­va je zbog to­ga od­go­đe­na za 5. sr­p­nja ka­da bi tre­ba­li svje­do­či­ti Kal­me­ta i Bo­žo Bi­šku­pić. No mo­gu­će je i da ta ras­pra­va bu­de od­go­đe­na, i to zbog to­ga što je Da­vor Ca­hun, do­sa­daš­nji od­vjet­nik Bran­ke Pa­vo­še­vić, svo­joj kli­jen­ti­ci ot­ka­zao pu­no­moć. Za no­vog od­vjet­ni­ka Bran­ki Pa­vo­še­vić po služ­be­noj duž­nos­ti pos­tav­lje­na je od­vjet­ni­ca Jas­na No­vak. S ob­zi­rom na to da ula­zi u pred­met ko­ji bro­ji vi­še od 50.000 stra­ni­ca, od­vjet­ni­ca No­vak će vje­ro­jat­no tra­ži­ti od­go­du ras­pra­ve ka­ko bi se upoz­na­la s pred­me­tom. To je ina­če uobi­ča­je­na prak­sa u slu­ča­ju ot­ka­za od­vjet­nič­ke pu­no­mo­ći ti­je­kom pos­tup­ka, a uobi­ča­je­no je i da su­ci tak­vim zah­tje­vi­ma bra­ni­te­lja udo­vo­lje. Sve to mo­glo bi zna­či­ti da će pr­vi svje­do­ci u ovom pos­tup­ku svo­je is­ka­ze da­va­ti ne u sr­p­nju, ka­ko je bi­lo pre­dvi­đe­no, već u ruj­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.