Plat­for­ma On­ko­lo­gi­ja.hr za psi­ho­so­ci­jal­nu po­moć obo­lje­li­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rok)

Ko­ali­ci­ja udru­ga u zdrav­s­tvu (KUZ), ko­ja okup­lja 84 udru­ge pa­ci­je­na­ta, pred­sta­vi­la je no­vu plat­for­mu on­ko­lo­ških udru­ga On­ko­lo­gi­ja.hr. Plat­for­ma za­sad okup­lja de­vet udru­ga ko­je po­ma­žu obi­te­lji­ma dok se su­oča­va­ju s ma­lig­nom bo­leš­ću, a cilj joj je ši­re­nje gla­sa obo­lje­lih od ra­ka, od učes­ta­lih vr­sta do ri­jet­kih ti­po­va ma­lig­nih obo­lje­nja, te je­dins­tve­nog pred­stav­lja­nja nji­ho­vih in­te­re­sa struč­nim i dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Za­da­tak plat­for­me bit će upu­ći­va­nje na psi­ho­so­ci­jal­nu po­dr­šku ko­ju pru­ža­ju udru­ge, a za­uzi­mat će se za uvo­đe­nje pra­će­nja sto­pa pre­živ­lje­nja i is­ho­da li­je­če­nja (re­gis­tri me­di­cin­ski re­le­vant­nih is­ho­da i is­ho­da ko­je pa­ci­jen­ti sma­tra­ju re­le­vant­ni­ma).

Biv­ši pre­mi­jer Ivo Sa­na­der

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.