Ne­vri­je­me pot­pu­no uni­šti­lo usje­ve pše­ni­ce, ječ­ma, ku­ku­ru­za

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš, vb)

Vlat­ko Ko­pić, za­mje­nik rav­na­te­lja KBC-a, za­mo­lio je sve ko­ji mo­gu da im po­mog­nu do­na­ci­ja­ma. Po­moć je po­nu­di­la i pred­sjed­ni­ca RH Tak­vi apo­ka­lip­tič­ni pri­zo­ri u Osi­je­ku, sla­žu se svi, ni­su vi­đe­ni od ra­ta – po­lom­lje­ne gra­ne raz­ba­ca­ne po de­vas­ti­ra­nim par­ko­vi­ma, ko­ma­di raz­bi­je­nih ci­ga­la škri­pe pod no­ga­ma i gu­ma­na na ces­ta­ma, bol­ni­ca je dos­lov­ce bez kro­va, a sto­ti­njak je ku­ća os­ta­lo bez stru­je. Raz­bi­je­ni su spo­me­ni­ci na grob­lji­ma. Tak­va je sli­ka do­če­ka­la gra­đa­ne u uto­rak. Sto­ljet­na olu­ja, ka­ko su ju već na­zva­li u grad­skom kriz­nom sto­že­ru, po­go­di­la je Osi­jek u po­ne­dje­ljak oko 17 sa­ti.

Do­na­ci­ja sru­še­nih sta­ba­la

Ne­bo se pot­pu­no za­mra­či­lo, hit­no je upa­lje­na grad­ska ra­s­vje­ta. Za­pu­hao je sna­žan vje­tar ko­ji je ču­pao sta­bla sta­ra 30 i vi­še go­di­na iz ko­ri­je­na. Gra­đa­ni za­glav­lje­ni u vo­di na cesti za­po­ma­ga­li su iz po­top­lje­nih vo­zi­la. Se­ma­fo­ri su na po­la gra­da blin­ka­li je­di­no žu­tim svje­tlom. Pra­vim ču­dom – ne­ma po­gi­nu­lih, no ima oz­li­je­đe­nih, ne zna se još ko­li­ko. Naj­vi­še je stra­dao KBC Osi­jek, a šteta je naj­ma­nje pet mi­li­ju­na ku­na. Ko­ma­di li­me­nog kro­va od 50 kva­dra­ta le­tje­li su s Kli­ni­ke za pe­di­ja­tri­je te ru­ši­li i “sjek­li” po dvo­ri­štu. – Pa­ci­jen­ti su tih sat vre­me­na tra­ži­li gdje će se skri­ti. De­set cen­ti­me­ta­ra vo­de bi­lo je u so­ba­ma, li­ječ­ni­ci, me­di­cin­ske ses­tre, spre­ma­či­ce, pa i bo­les­ni­ci gra­bi­li su i iz­ba­ci­va­li vo­du, ga­si­li stru­ju – opi­su­je dr. Vlat­ko Ko­pić, za­mje­nik rav­na­te­lja. Ošte­će­na je i zgra­da Gi­ne­ko­lo­gi­je i Pa­to­lo­gi­je, stra­da­la su kro­vi­šta, fa­sa­de, raz­bi­je­ni su pro­zo­ri. S če­t­vr­tog ka­ta vo­da je kroz ven­ti­la­ci­ju cu­ri­la na tre­ći. Stra­da­la je i ra­đa­oni­ca, ali funk­ci­oni­ra­nje bol­ni­ce, is­ti­če dr. Ko­pić, ni­je bi­lo upit­no. Ni­su ošte­će­ni ka­pi­tal­ni apa­ra­ti, ali je uni­šte­na in­for­ma­tič­ka opre­ma. – Mo­lio bih sve ko­ji mo­gu da nam po­mog­nu do­na­ci­ja­ma ili ra­do­vi­ma – ape­li­ra on. Po­sjet je od­mah naj­a­vio i mi­nis­tar Da­rio Na­kić. Po­moć je po­nu­di­la i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­ja je is­te ve­če­ri na­zva­la gra­do­na­čel­ni­ka Ivi­cu Vr­ki­ća. – Naj­važ­ni­je je da ne­ma po­gi­nu­lih, što je ne­vje­ro­jat­no jer je dr­vo pa­lo na auto­mo­bil s lju­di­ma – ka­že gra­do­na­čel­nik. Uni­šte­na sta­bla bit će do­ni­ra­na si­ro­maš­ni­ma za og­rjev, da se bar ne­što, do­dao je, po­zi­tiv­no iz­vu­če iz to­li­ke ne­sre­će. Oče­ku­je se i pro­gla­še­nje ele­men­tar­ne ne­po­go­de. Po gradu se ra­ši­ri­lo 160 va­tro­ga­sa­ca u 30 vo­zi­la, odra­di­li su vi­še – Ne­vri­je­me je otres­lo 50 pos­to pše­ni­ce – re­kao je Pe­tar Pra­njić, čel­nik udru­ge Ba­ranj­ska braz­da. Led je ra­ta­ri­ma u osječ­kom i ba­ranj­skom kra­ju na­nio ve­li­ke šte­te još u ne­dje­lju, a olu­ja u po­ne­dje­ljak ih je do­kraj­či­la. – De­set hek­ta­ra vi­ša­nja stra­da­lo je uz­ga­ji­va­ču u Ba­ra­nji. Ima po­lja ku­ku­ru­za ko­ja iz­gle­da­ju kao da ih je netko ži­le­tom pre­re­zao – na­vo­di Pra­njić. Po­je­di­ni su usje­vi, pše­ni­ce ili ječ­ma, pot­pu­no uni­šte­ni. Pre­ma iz­vješ­ću Žu­pa­nij­skog cen­tra 112, na brod­skom, no­vo­gra­di­škom i cer­nič­kom po­dru­čju po­plav­ljen je ve­ći broj dvo­ri­šta i po­dru­ma. Pre­ma po­da­ci­ma RC Go­ri­ce, le­da je bi­lo na po­dru­čju op­ći­ne Sta­ro Pe­tro­vo Se­lo. – Sta­nje je ka­tas­tro­fal­no, kao da je pro­šao taj­fun. Ne pam­tim da sam ika­da vi­dio tak­vo što. To­li­ku ko­li­či­nu vo­de u krat­kom vre­me­nu vo­do­to­ci i ka­na­li ni­su mo­gli pri­mi­ti. Šte­te na ku­ku­ru­zu, pše­ni­ci i dru­gim kul­tu­ra­ma su sto­pos­tot­ne, sve je uni­šte­no – ka­že Želj­ko Ko­či­ja­še­vić, na­čel­nik op­ći­ne Sta­ro Pe­tro­vo Se­lo. od 200 in­ter­ven­ci­ja u po­ne­dje­ljak pre­dve­čer i uto­rak do­pod­ne. Vo­du je kons­tant­no iz­ba­ci­va­lo 40 pum­pi. Po­ma­ga­li su i ko­le­ge iz Val­po­va i Be­liš­ća.

Po­žar u obi­telj­skoj ku­ći

– Pri­ori­tet je bi­lo spa­ša­va­nje gra­đa­na, a oni su naj­češ­će bi­li blo­ki­ra­ni u auto­mo­bi­li­ma zbog pa­da gra­na ili ci­je­lih dr­ve­ća. Vo­zi­la su se uga­si­la, a oni su os­ta­li za­rob­lje­ni u vo­di – opi­si­vao je Boris Ba­njan, za­po­vjed­nik JPVP-a Gra­da Osi­je­ka. Dok je pu­hao naj­ja­či vje­tar, iz­bio je i po­žar u Psunj­skoj uli­ci. – Mi­ca­li smo gra­ne i pro­bi­ja­li se kroz bu­ji­cu da do­đe­mo do ku­će u pla­me­nu ko­ja je ci­je­lo vri­je­me bi­la pod na­po­nom stru­je, a uku­ća­ni su bi­li unu­tra – ot­kri­va za­po­vjed­nik. Ne­vri­je­me je uma­lo sta­ja­lo ži­vo­ta ma­gar­ca Lu­isa u osječ­kom ZOO-u. – Nas­tam­ba se sru­ši­la na ma­gar­ca pa je pra­vom sre­ćom pre­ži­vio – ka­že Da­vor Vić, di­rek­tor Uni­ko­ma.

Apo­ka­lip­tič­ni pri­zo­ri U bol­ni­ci vo­da je cu­ri­la s če­t­vr­tog na tre­ći kat kroz ven­ti­la­ci­ju, auto­mo­bi­li su bi­li po­top­lje­ni, sta­bla su pa­da­la na pro­met­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.