Sma­njio pla­će grad­skoj upra­vi s 4600 na 3120 kn

Na idu­ćoj sjed­ni­ci Grad­skog vi­je­ća gra­do­na­čel­nik Vr­gor­ca pred­lo­žit će i sma­nje­nje ko­efi­ci­je­na­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Raz­go­va­rao sam sa za­pos­le­ni­ci­ma Gra­da i pri­hva­ti­li su pri­vre­me­no sma­nje­nje pla­ća – ka­zao je An­te Pra­nić sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net No­vi gra­do­na­čel­nik Vr­gor­ca An­te Pra­nić, član Ne­za­vis­ne lis­te mladih, ko­ju po­dr­ža­va Most, čim je pre­uzeo vlast sma­njio je pla­će za­pos­le­ni­ci­ma grad­ske upra­ve. Os­no­vi­cu im je sni­zio s 4600 na 3120 ku­na, a na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci Grad­sko­ga vi­je­ća pred­lo­žit će se i sma­nje­nje ko­efi­ci­je­na­ta. No, na to­me se ne­će sta­ti. – Da­nas pot­pi­su­jem sma­nji­va­nje pla­ća i u grad­skim us­ta­no­va­ma, i to is­to­dob­no sma­nje­nje os­no­vi­ce i ko­efi­ci­je­na­ta – naj­a­vio je ju­čer Pra­nić.

Pre­ras­po­dje­la lju­di

– Vr­go­rac tre­nu­tač­no vi­še tro­ši ne­go što za­ra­đu­je i mo­ra­mo do­ves­ti u red taj ne­raz­mjer ra­sho­da i pri­ho­da. Dok ne po­ve­ća­mo pri­ho­de Gra­da, ne­ma­mo dru­gog iz­bo­ra ne­go sma­nji­ti ra­sho­de, a to su pla­će. Raz­go­va­rao sam sa za­pos­le­ni­ci­ma Gra­da, svjes­ni su si­tu­aci­je u ko­jem se na­la­zi­mo i pri­hva­ti­li su tu pri­vre­me­nu mje­ru. S ci­je­lom grad­skom upra­vom smo u po­ne­dje­ljak raz­go­va­ra­li i u pos­to­je­ćoj sis­te­ma­ti­za­ci­ji pre­ras­po­di­je­li­li smo lju­de – ka­že Pra­nić. Po­kre­ću rje­ša­va­nje imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa, po­ja­čat će rad na le­ga­li­za­ci­ji, a ju­čer je u Spli­tu odr­žao niz sas­ta­na­ka. Pra­nić na- jav­lju­je da će za mje­sec da­na po­kre­nu­ti iz­mje­ne pros­tor­nog pla­na Vr­gor­ca, a stra­te­gi­ja ra­zvo­ja bit će go­to­va u lis­to­pa­du. – Do­go­vo­ri­li smo i odre­đe­ne pre­drad­nje za gos­po­dar­sku zo­nu Rav­ča, sas­tan­ci će bi­ti odr­ža­ni slje­de­ći tje­dan – ka­že Pra­nić ko­ji po­ku­ša­va ri­je­ši­ti i glav­ni pro­blem, du­go­va­nje ko­mu­nal­nog tr­go­vač­kog druš­tva od šest mi­li­ju­na ku­na. – Mak­si­mal­no se ra­di, ne sa­mo moj za­mje­nik i ja, već ci­je­li grad­ski apa­rat, lju­di ra­de – ka­že gra- do­na­čel­nik An­te Pra­nić. Da­nas će se odr­ža­ti kons­ti­tu­ira­ju­ća sjed­ni­ca Grad­skog vi­je­ća.

Mjes­to za R. Gr­lju­ši­ća

Ne­za­vis­na lista mladih po­dr­žat će Ra­du Bo­ban­ca iz SDP-a za pred­sjed­ni­ka Grad­skog vi­je­ća, a biv­šem gra­do­na­čel­ni­ku, HDZ-ov­cu Ru­dol­fu Gr­lju­ši­ću, po­nu­đe­no je mjes­to sa­vjet­ni­ka za ko­mu­nal­nu in­fras­truk­tu­ru. – Tre­ba nam po­li­tič­ka sta­bil­nost ka­ko bi­smo pro­ve­li re­for­me – is­ti­če Pra­nić.

IGlav­ni pro­blem Vr­gor­ca je šest mi­li­ju­na ku­na du­ga ko­mu­nal­nog tr­go­vač­kog druš­tva

NE PRO­PUS­TI­TE OS­TA­LE NASLOVE IZ TRI­LO­GI­JE!

An­te Pra­nić iz Ne­za­vis­ne lis­te mladih ne­dav­no je po­bi­je­dio na iz­bo­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.