“Bron­ča­ni lav” za lju­bav­nu pri­ču o ro­da­ma Ma­le­noj i Kle­pe­ta­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Pri­ča o Ma­le­noj i Kle­pe­ta­nu u sklo­pu kam­pa­nje “Ja­na vo­da s po­ru­kom lju­ba­vi” osvo­ji­la je bron­ča­nog La­va na Can­nes Li­on­su, naj­važ­ni­jem svjet­skom fes­ti­va­lu kre­ativ­nog ogla­ša­va­nja. Kampanja u ko­joj su glav­ne ulo­ge ima­le dvi­je ro­de uz glav­nu po­ru­ku “sa­mo lju­bav” odu­še­vi­la je pro­lje­tos hr­vat­sku jav­nost, ali sa­da i struč­ni ži­ri can­ne­skog fes­ti­va­la. U sklo­pu ovog pro­jek­ta da­no­noć­no je i uz odo­bre­nje skr­b­ni­ka Stje­pa­na Vo­ki­ća sni­ma­no lju­bav­no gni­jez­do naj­poz­na­ti­jeg lju­bav­nog pa­ra ži­vo­tinj­skog svi­je­ta pa su gle­da­te­lji mo­gli uži­vo pra­ti­ti još je­dan Kle­pe­ta­nov po­vra­tak. Pres­tiž­na sta­tua la­va ni­ka­da pri­je ni­je do­di­je­lje­na ni­jed­noj hr­vat­skoj kam­pa­nji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.