Pes­tri­du za­bra­na ra­da tri mje­se­ca, ne­ma tko pr­ska­ti ko­mar­ce u Osi­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Na tri mje­se­ca za­bra­njen je rad tvrt­ki Pes­trid pa ne­ma tko pr­ska­ti odras­le ko­mar­ce u Osi­je­ku. Kaz­ni­la ih je sa­ni­tar­na in­s­pek­ci­ja na­kon što je, pi­še, u skla­di­štu Pes­tri­da u Bi­lju 15. lip­nja pro­naš­la “dvi­je ba­čve od 200 li­ta­ra pro­izvo­da TiBi-24”, pro­izvo­đa­ča Du­oc­hem iz Sr­bi­je. Taj pro­izvod ni­je, is­ti­če se u rje­še­nju Mi­nis­tar­stva zdrav­lja, re­gis­tri­ran suk­lad­no ured­ba­ma EU. Pes­trid je je­di­na tvrt­ka za­du­že­na za tre­ti­ra­nje odras­lih ko­ma­ra­ca s kop­na i iz zra­ka u osječ­kom kra­ju, dok lar­ve uni­šta­va­ju dru­ga če­ti­ri iz­vo­đa­ča. Za­nim­lji­vo je pak da se sve zbi­va u je­ku no­vog na­tje­ča­ja za suz­bi­ja­nje ko­ma­ra­ca, za 2017. i 2018., otvo­re­nog od 1. lip­nja. Grad Osi­jek za­tra­žio je oči­to­va­nje Pes­tri­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.