Grad Za­greb pla­tit će udž­be­ni­ke za 1500 pe­trinj­skih os­nov­no­ško­la­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Svih 1500 uče­ni­ka pe­trinj­skih os­nov­nih ško­la idu­će škol­ske go­di­ne imat će bes­plat­ne udž­be­ni­ke, či­ju će na­ba­vu pot­pu­no fi­nan­ci­ra­ti Grad Za­greb – po­t­vr­đe­no nam je u uredu gra­do­na­čel­ni­ka Pe­tri­nje. To je pro­tek­li vi­kend naj­a­vio za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić. – Re­zul­tat je to do­bre su­rad­nje na­ših dva­ju gra­do­va i pot­pi­sa­ne Po­ve­lje pri­ja­telj­stva. La­ni su, a i ove će go­di­ne na­ša dje­ca lje­to­va­ti u za­gre­bač­kim od­ma­ra­li­šti­ma na Ja­dra­nu, a ove škol­ske go­di­ne imat će i bes­plat­ne udž­be­ni­ke. Ri­je­šit će­mo teh­nič­ka pi­ta­nja sa ško­la­ma te će od ta­mo ro­di­te­lji do­bi­ti na vri­je­me sve in­for­ma­ci­je – re­kao je gra­do­na­čel­nik Da­rin­ko Dum­bo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.