ISIL ubio naj­ma­nje šest li­ba­non­skih kr­š­ća­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (hhd)

noj Eu­ro­pi kro­ji­ti re­pu­bli­ka­nac Trump ili de­mo­krat­ki­nja Clin­ton. Brexit je sa­da os­na­žio sta­vo­ve re­pu­bli­ka­na­ca i dao vje­tar u kri­la po­bor­ni­ci­ma Do­nal­da Trum­pa ko­ji tvr­de da su “i Bri­tan­ci po­če­li uvi­đa­ti da uje­di­nje­na Eu­ro­pa ne va­lja”. – U ovo­me tre­nut­ku sve se svo­di na po­pu­li­zam, a Trum­po­vi pris­ta­še glas­ni­ji su ne­go ikad pri­je. I Bri­tan­ci ko­ji su gla­sa­li za iz­la­zak iz EU i Trum­po­vi gla­sa­či na­vo­de is­te pro­ble­me. Imi­gran­ti, rast si­ro­maš­tva... Ipak, ovak­ve stva­ri ne rje­ša­va­ju se po­pu­liz­mom jer on u ovak­vim slu­ča­je­vi­ma do­no­si zvec­ka­nje oruž­jem – ka­že Da­ni­el­la Plet­ca s ins­ti­tu­ta Ame­ri­can En­ter­pri­se.

Šam­pa­njac u Krem­lju

Jas­no je da u ovo­me tre­nut­ku Fran­cu­ska, Ni­zo­zem­ska, Ma­đar­ska i još ne­ko­li­ko ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je pri­lič­no pa­ž­lji­vo ana­li­zi­ra­ju što se do­ga­đa s Ve­li­kom Bri­ta­ni­jom i kak­vu kal­va­ri­ju ona sa­da pro­la­zi. Cilj im je na tu­đem pri­mje­ru pro­ci­je­ni­ti ko­li­ko bi se is­pla­tio even­tu­al­ni iz­la­zak iz Eu­rop­ske uni­je i vri­je­di li on to­li­ke mu­ke. Po sve­mu su­de­ći, baš i ne, po­seb­no ne za zem­lje sre­diš­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe ko­je ne sa­mo da ima­ju gos­po­dar­ske ko­ris­ti kroz eu­rop­ske fon­do­ve i slo­bod­no tr­ži­šte već člans­tvom u Uni­ji do­bi­va­ju i bla­gu do­dat­nu si­gur­nost pred pri­jet­nja­ma iz Ru­si­je. Jer Krem­lj sa sva­kim po­tre­som unu­tar EU gro­mo­glas­no otva­ra šam­pa­njac. Na­ime, for­mu­la je jed­nos­tav­na. Što je po­je­di­na zem­lja ma­nje in­te­gri­ra­na u za­jed­ni­cu, bi­la ona NATO ili Eu­rop­ska uni­ja, lak­še je na nju iz­vr­ši­ti pri­ti­sak i uvu­ći je pod svoj ge­opo­li­tič­ki utje­caj. Jer ra­to­vi se da­nas ne vo­de sa­mo ten­ko­vi­ma, pro­tiv če­ga je bra­na NATO, već i gos­po­dar­skim po­te­zi­ma če­mu se, bez člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji, te­že ot­hr­va­ti. – Ako se zem­lje is­toč­ne Eu­ro­pe po­že­le odvo­ji­ti od Eu­rop­ske uni­je, Ru­si­ja će po­ve­ća­ti svoj utje­caj u od­no­su na NATO. Pu­tin bi ra­do na­pi­sao os­mrt­ni­cu Eu­rop­skoj uni­ji – ka­že John McLa­ug­hlin, ne­ka­daš­nji vi­so­ki duž­nos­nik ame­rič­ke oba­vje­štaj­ne agen­ci­je. Ko­li­ko je Ru­si­ja moć­na i ko­li­ko mo­že ima­ti ko­ris­ti od dje­lo­mič­nog ras­pa­da i slab­lje­nja Eu­rop­ske uni­je, po­ka­zu­je i slu­čaj ne­dav­nih sank­ci­ja ko­je joj je EU uve­la zbog anek­si­je Kri­ma. Na­ime, šteta ko­ja je tim po­te­zom pro­uz­ro­če­na gos­po­dar­stvi­ma europ­skih ze­ma­lja znat­no je ve­ća od šte­te ko­ja je na­ne­se­na Ru­si­ji. Ipak, u mo­ru cr­nih prog­no­za ne­ko­li­ko je i po­zi­tiv­nih ana­li­ti­ča­ra ko­ji dr­že da je svijet već do­seg­nuo svo­ju naj­ni­žu toč­ku i da sad sli­je­di opo­ra­vak. Sva­ka­ko je je­dan od naj­poz­na­ti­jih ana­li­ti­ča­ra iz “kla­se op­ti­mist” De­an Ba­ker sa sve­uči­li­šta Buc­k­nell. Pre­ma nje­go­vim prog­no­za­ma, Trump će iz­gu­bi­ti iz­bo­re, a po­tom sli­je­di do­ba sta­bi­li­za­ci­je. – U slje­de­ćih pet mje­se­ci tr­ži­šta će se sta­bi­li­zi­ra­ti i pot­pu­no po­kre­nu­ti. U pet go­di­na EU i Britanija od­ba­cit će po­li­ti­ku šted­nje i kre­će ve­li­ki eko­nom­ski rast – ka­že Ba­ker.

Naj­ma­nje šest lju­di ubi­je­no je, a vi­še od 20 ra­nje­no, u de­se­tak sa­mo­ubi­lač­kih bom­ba­ških na­pa­da na li­ba­non­sko na­se­lje Qaa u bli­zi­ni si­rij­ske gra­ni­ce, ko­je su iz­ve­li pri­pad­ni­ci te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve. Cilj tih na­pa­da bi­li su li­ba­non­ski kr­š­ća­ni ko­ji­ma je ISIL već u ne­ko­li­ko na­vra­ta za­pri­je­tio. Ve­ći­na sta­nov­ni­ka li­ba­non­skog na­se­lja Qaa su gr­ko­ka­to­li­ci. Voj­ska je od­mah po­kre­nu­la ak­ci­ju pre­tra­ži­va­nja ci­je­log tog pros­to­ra kao i si­rij­skog iz­bje­glič­kog kampa.

Ako Trump iz­gu­bi sli­je­di od­ba­ci­va­nje po­li­ti­ke šted­nje i ve­li­ki eko­nom­ski rast EU” BARACK OBAMA: Pre­vi­še je his­te­ri­je oko Brexi­ta, ko­ji ipak ne­će do­ves­ti do ka­tak­liz­mič­nih pro­mje­na, a ni NATO ni­je nes­tao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.