Ma­du­ro po­či­nje “ži­ca­ti” SAD za po­moć Ve­ne­zu­eli

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (bk)

Ve­ne­zu­el­ski pred­sjed­nik Ni­co­las Ma­du­ro po­čeo je ci­je­li niz sas­ta­na­ka s ame­rič­kim duž­nos­ni­ci­ma ka­ko bi iz­na­šao put iz ve­li­ke gos­po­dar­ske kri­ze u ko­ju je upa­la Ve­ne­zu­ela. Ta­ko se već su­sreo s ame­rič­kim duž­nos­ni­kom Tho­ma­som Shan­no­nom, dr­žav­nim pod­taj­ni­kom, ka­ko bi po­ku­šao oto­pli­ti od­no­se s Wa­shin­g­to­nom. Ovo je ve­li­ki po­li­tič­ki uda­rac za Ma­du­ra ko­ji je, u sti­lu svog pret­hod­ni­ka Hu­ga Cha­ve­za, dr­žao SAD im­pe­ri­ja­lis­tič­kom si­lom, no i nje­mu je pos­ta­lo jas­no da zem­lja to­ne u ka­tas­tro­fu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.