Po­prav­lje­na cr­na ku­ti­ja ot­kri­va uz­ro­ke ne­sre­će

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Cr­na ku­ti­ja s teh­nič­kim po­da­ci­ma zra­ko­plo­va Egypt Ai­ra ko­ji se sru­šio proš­log mje­se­ca us­pješ­no je po­prav­lje­na i u slje­de­ća 24 sa­ta po­čet će ana­li­za po­da­ta­ka, obja­vi­li su is­tra­ži­te­lji zra­ko­plov­ne ne­sre­će. Usko­ro po­či­nje i rad na po­prav­ku dru­ge cr­ne ku­ti­je s audi­oza­pi­som iz kok­pi­ta zra­ko­plo­va Air­bus A320. Zra­ko­plov je pao u Sre­do­zem­no more pri če­mu je smrt­no stra­da­lo svih 66 put­ni­ka i čla­no­va po­sa­de, a još uvi­jek ni­je ot­kri­ven uz­rok ne­sre­će. Cr­ne ku­ti­je na­đe­ne su na dnu mo­ra, na du­bi­ni od oko tri ti­su­će me­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.