Ban­ke mo­ra­ju na­uči­ti što gra­đa­ni toč­no že­le od njih

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Valentina Wiesner Mijić

PwC je ana­li­zi­rao ka­ko bi se ban­ke i re­gu­la­to­ri mo­gli no­si­ti s pro­mje­na­ma ko­je ih če­ka­ju do 2020. Sre­diš­nje ban­ke mo­rat će se pri­la­go­di­ti ši­re­nju ban­kar­skih us­lu- ga iz­van re­gu­li­ra­nog ban­kar­skog sek­to­ra, bi­lo da su po­sri­je­di no­ve di­gi­tal­ne va­lu­te, kre­di­ti­ra­nje ili mo­de­li ko­ji ko­ris­te teh­no­lo­gi­ju “bloc­k­c­ha­in” (de­cen­tra­li­zi­ra­ni po­pis svih tran­sak­ci­ja iz­me­đu umre­že­nih ra­ču­na­la). Ta­ko­đer, re­gu­la­to­ri bi tre­ba­li odi­gra­ti važ­nu ulo­gu u olak­ša­va­nju jav­ne ras­pra­ve o to­me što druš­tvo že­li od ban­kar­skog sus­ta­va ko­ji mo­ra vra­ti­ti po­vje­re­nje gra­đa­na, i u ko­nač­ni­ci se s re­gu­la­ti­ve pre­ba­ci­ti vi­še na za­šti­tu – uči­ni­ti pro­pi­se iz­ve­di­vi­ma za one ko­je nad­zi­ru. Ove tri smjer­ni­ce pro­izaš­le su iz ana­li­ze kon- zul­tant­ske ku­će PwC o to­me što oče­ku­je sre­diš­nje ban­ke do 2020., ka­ko se mo­gu no­si­ti s pro­mje­na­ma u druš­tvu, gos­po­dar­stvu i ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma i sis­tem­skim ri­zi­ci­ma. Ove će pro­mje­ne odre­di­ti na ko­ji će se na­čin re­for­mi­ra­ti ban­ke, ali i nji­ho­vi re­gu­la­to­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.