ZA­ŠTO HTV NE MO­ŽE POS­TA­TI JAV­NA TELEVIZIJA?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Hr­vat­ska se televizija po­s­ljed­njih da­na hva­li svo­jom gle­da­noš­ću pro­tek­lo­ga tjed­na. Kao da je ne­ki nje­zin „kre­ativ­ni tim“na­pra­vio ne­što no­vo, priv­lač­no i atrak­tiv­no pa je, eto, to po­lu­či­lo i ve­li­ku gle­da­nost. A ra­di­lo se sa­mo o no­go­me­tu! O ne­če­mu što i ne­ma ni­kak­ve ve­ze s te­le­vi­zij­skim umi­je­ćem, što ni­je iz­mis­lio ne­ki HTV-ov me­dij­ski ge­ni­ja­lac. Televizija je to­me slu­ži­la sa­mo kao tehnički po­sred­nik. Una­toč toj sa­mos­poz­naj­noj za­blu­di, HTV je pre­no­še­njem no­go­me­ta na­še re­pre­zen­ta­ci­je vje­ro­jat­no naj­bo­lje do sa­da odra­dio ulo­gu „jav­nog ser­vi­sa“. No­go­met je bio na­ci­onal­ni in­te­res i televizija je ta­da do­is­ta bi­la i jav­na i na­ci­onal­na. Dak­le, upra­vo ono što ni­je. HTV se već go­di­na­ma zak­li­nje ka­ko će se na­po­kon pre­tvo­ri­ti u jav­nu te­le­vi­zi­ju. Po­seb­no se to ta­lam­ba­sa­lo pri­je po­s­ljed­njih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. I što je od tih naj­a­va i obe­ća­nja re­ali­zi­ra­no? Smi­je­njen je di­rek­tor Go­ran Rad­man, kao pri­sav­ski Pe­dro. Te­le­vi­zij­ski su „vječ­ni lju­di“, ko­ji sa­mo is­pra­ću­ju i do­če­ku­ju no­ve rav­na­te­lje, i da­lje os­ta­li stal­nom pri­sav­skom ku­li­som. Is­pred te ku­li­se ekra­nom sa­da de­fi­li­ra­ju ma­nje-vi­še is­ta li­ca. Do­du­še, ne­ka u sta­rim, a ne­ka u no­vim ulo­ga­ma. Za­pra­vo je naj­vid­lji­vi­ja no­vost to da je Dnevnik pro­du­žen s po­la sa­ta na ci­je­li sat. Kao da i za tih po­la sa­ta ni­je bio do­volj­no do­sa­dan! Pri­je su ga vo­di­li Sa­nja Mik­le­uše­vić-Pa­vić i Sti­pe Al­fi­er kao da ga vo­de s Ible­ro­va tr­ga, dok se od­ne­dav­no umjes­to njih po­jav­lju­ju „deč­ki i cu­re s Pri­sav­lja“, tj. Mir­ja­na Po­sa­vac, Bra­ni­mir Far­kaš, Mar­ta Ši­mić-Mr­z­leč­ki i Da­mir Smr­tić. Da je pro­fe­si­onal­na ko­rek­t­nost do­volj­na za po­di­za­nje gle­da­nos­ti, on­da bi se HTV si­gur­no hva­lio i gle­da­noš­ću svo­je­ga Dnev­ni­ka. No eg­zem­pla­rom HTV-ove pro­mje­ne postao je neo­če­ki­va­no u ured­ni­ka pro­mo­vi­ra­ni Pe­tar Vla­hov. S no­vom, uše­će­re­nom fri­zu­rom i na­pad­nim raz­djelj­kom, Vla­hov je u svoj 3. Dnevnik, umjes­to vaj­nih „političkih ana­li­ti­ča­ra“, kao tu­ma­ča na­še po­li­tič­ke bu­duć­nos­ti do­veo „nu­me­ro­lo­gi­nju“! Ta­ko je jav­na televizija u obli­ko­va­nje jav­nog miš­lje­nja i pro­s­vje­ći­va­nje pu­čans­tva uve­la ga­ta­ru! To je valj­da naj­ni­ža kul­tur­no-po­li­tič­ka ra­zi­na na ko­joj je televizija uop­će bi­la. Mo­že li se iz du­hov­no­ga sta­nja na HTV-u uop­će i ra­di­ti jav­na televizija? Ako su, pri­mje­ri­ce, već du­go glav­ni vanj­sko­po­li­tič­ki auto­ri­te­ti Da­mir Mat­ko­vić, Eli­za­be­ta Go­jan i Jas­na Pa­ro? Ako glav­ni tip za­ba­ve pro­mo­vi­ra­ju Da­ni­je­la Tr­bo­vić i Bar­ba­ra Ko­lar „pro­fi­li­ra­ju­ći do­ko­li­cu da pos­ta­ne stil ži­vo­ta“? Oli­če­nje jav­ne te­le­vi­zi­je o ko­joj se go­di­na­ma uglav­nom sa­mo pri­ča bio je za­pra­vo Go­ran Mi­lić. No, umjes­to da bu­de pos­tav­ljen za glav­no­ga pro­mi­ca­te­lja kri­te­ri­ja jav­ne te­le­vi­zi­je, nje­mu su „do­bro­na­mjer­ni“do­pus­ti­li da ode s Pri­sav­lja! Na­su­prot to­me, na Pri­sav­lju je i da­lje os­ta­lo „pu­no zva­nih, ma­lo oda­bra­nih“. Za­to jav­nu te­le­vi­zi­ju i ima­mo sa­mo ka­da je no­go­met, ka­da nam re­pre­zen­ta­ci­ja po­bje­đu­je. Pri­je to­ga i pos­li­je to­ga ima­mo sa­mo HTV.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.