Ka­da će iz­la­zi­ti no­vi­ne dik­ti­ra­ju či­ta­te­lji i biz­nis, a ne ide­olo­gi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Za­što je za Ti­je­lo­vo iz­a­šao dvo­broj, a da­nas ni­je? Odri­če li se Ve­čer­nji su­traš­njeg praz­ni­ka? – pi­tao je či­ta­telj uoči Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be. Po­ga­đa­te, alu­di­rao je či­ta­telj na ri­tam iz­la­že­nja no­vi­na. Ve­čer­nji list i sve dru­ge dnev­ne no­vi­ne iz­aš­le su i na praz­nik, na Dan an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be. A ka­ko je kod nas sve is­po­li­ti­zi­ra­no, pa se i iz­la­že­nje no­vi­na pro­ma­tra u tom svje­tlu, pi­ta­nje ne ču­di, ali bu­du­ći da je is­to­dob­no op­tu­žu­ju­će, za­vre­đu­je od­go­vor, prem­da smo u me­đu­vre­me­nu pros­la­vi­li još je­dan praz­nik – Dan dr­žav­nos­ti. No­vi­ne su se po­ja­vi­le na kioscima ili su pret­plat­ni­ci­ma bi­le dos­tav­lje­ne na nji­ho­ve adre­se i 21. i 22. lip­nja is­klju­či­vo za­to što je dan pri­je Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be na­ša no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja igra­la pro­tiv Špa­njol­ske od­lu­ču­ju- ću utak­mi­cu za ula­zak u osmi­nu fi­na­la Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva u Fran­cu­skoj. No­vin­ske su re­dak­ci­je pro­ci­je­ni­le da je u ovom slu­ča­ju in­te­res či­ta­te­lja za do­ga­đaj ja­či od jed­nog slo­bod­nog da­na pa i pod ci­je­nu sma­nje­ne pro­da­je no­vi­na na kioscima i dos­lov­no da­ro­va­nog jed­nog bro­ja no­vi­na pret­plat­ni­ci­ma jer im on ni­je bio ura­ču­nat u pret­pla­tu. Od­lu­ka je bi­la ri­skant­na, re­zul­tat utak­mi­ce ni­je se mo­gao pre­dvi­dje­ti, no sre­ćom sve je, po­naj­pri­je za či­ta­te­lje, is­pa­lo do­bro. Do­bi­li su na vri­je­me (ne s da­nom za­kaš­nje­nja i već u do­broj mje­ri “pro­žva­ka­ne”) sve in­for­ma­ci­je, iz­ja­ve, re­por­ta­že, in­ter­v­jue i ko­men­ta­re s utak­mi­ce u Bor­de­auxu. A što se praz­ni­ka i iz­la­že­nja no­vi­na ina­če ti­če, iz­da­va­či u su­šti­ni po­štu­ju sve za­ko­nom pro­pi­sa­ne praz­ni­ke i blag­da­ne i uobi­ča­je­no je da go­diš­nje iz­la­ze tri tro­bro­ja i de­vet dvo­bro­ja. No, ni­ka­kav za­kon ni­je odre­dio kad no­vi­ne smi­ju, a kad ne smi­ju iz­la­zi­ti. Tre­ba ima­ti na pa­me­ti da je iz­da­va­nje no­vi­na, jed­nos­tav­no re­če­no, pi­ta­nje biz­ni­sa, a ne ide­olo­gi­je. Na­rav­no, okol­nos­ti su te ko­je odre­đu­ju ho­će li no­vi broj no­vi­na bi­ti objav­ljen i na dan kad to ni­je pre­dvi­đe­no, kao što je bi­lo proš­le sri­je­de, ili se mo­že od­lu­či­ti iz­da­ti i iz­van­red­no, spe­ci­jal­no iz­da­nje, tra­ži li to hi­tan i ja­ko va­žan do­ga­đaj, če­ga će se či­ta­te­lji ta­ko­đer pri­sje­ti­ti. Iz­da­va­či i re­dak­ci­je u tak­vim si­tu­aci­ja­ma pro­cje­nju­ju za­ni­ma­nje či­ta­te­lja i is­pla­ti­vost, a on­da od­lu­ču­ju o iz­la­sku na tr­ži­šte i da­ro­va­nju pri­mjer­ka no­vi­na pret­plat­ni­ci­ma. Ne­sum­nji­vo, či­ta­telj je s pi­ta­njem odri­če li se Ve­čer­nji Da­na an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be pos­lao re­dak­ci­ji i iz­da­va­ču po­ru­ku ka­ko se ne sla­že s nji­ho­vim ure­đi­vač­kim kon­cep­tom i ure­đi­vač­kom po­li­ti­kom. Osim što je na tre­nu­tak iz­a­zva­la go­rak okus, ured­ni­ci i no­vi­na­ri se uop­će ni­su za­mis­li­li nad tom tre­će­raz­red­nom pro­vo­ka­ci­jom. Ve­čer­njak nas­tav­lja svo­jim pu­tem, ko­ji uklju­ču­je an­ti­fa­ši­zam kao je­dan od pos­tu­la­ta ove dr­ža­ve i ne mis­li pod­le­ći pri­tis­ci­ma da se ra­di­kal­no svr­sta li­je­vo ili des­no. A či­ta­telj ima iz­bor či­ta­ti ga ili ne. Šteta što se či­ta­telj zbog iz­la­že­nja no­vi­na na Dan an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be ni­je za­bri­nuo nad sud­bi­nom no­vi­na­ra, i onih na ra­di­ju, te­le­vi­zi­ji i por­ta­li­ma, ko­ji ra­de i svet­kom i pet­kom, ne raz­miš­lja­ju o svom rad­nom vre­me­nu, ne­go ga pri­hva­ća­ju kao dio pro­fe­si­onal­ne od­go­vor­nos­ti.

Za­što su Ve­čer­njim list i sve dru­ge dnev­ne no­vi­ne iz­aš­le na Dan an­ti­fa­šis­tič­ke bor­be? Za­to što je Hr­vat­ska igra­la pro­tiv Špa­njol­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.