Što zna­či is­pe­gla­no li­ce ako u pe­de­se­toj pri­je­ti rak

Dva su glavna ci­lja an­ti age tren­da: hol­lywo­od­skom je to mla­do­li­ki iz­gled, a znans­tve­nom od­ga­đa­nje bo­les­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net

Sve ma­ke-over ru­bri­ke nu­de br­zu i bez­bol­nu promjenu iz­gle­da, a cilj je mla­đe i za­teg­nu­ti­je li­ce i tijelo. O opas­nos­ti­ma ni ri­je­či! Iva­na Ri­mac Le­sič­ki Ča­ša vo­de s is­ci­je­đe­nim li­mu­nom na­ta­šte, cje­lo­vi­te ži­ta­ri­ce za do­ru­čak, šet­nja od naj­ma­nje 15 mi­nu­ta, ali u ne­za­ga­đe­nom oko­li­šu. Uz is­pla­ni­ra­ni ru­čak kap­su­la vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la, naj­ma­nje tri li­tre vo­de (fil­tri­ra­ne) dnev­no, osam sa­ti sna na kre­ve­tu ko­ji je na kva­li­tet­noj bi­oener­get­skoj po­zi­ci­ji. Pri­je spa­va­nja me­di­ta­ci­ja, na­kon us­ta­ja­nja vjež­ba, a mo­že i mo­li­tva. Ta­ko ne­ka­ko bi sve sku­pa iz­gle­da­lo jedno sa­svim obič­no pri­je­pod­ne oni­ma ko­ji že­le – ži­vje­ti du­že i/ili iz­gle­da­ti mla­đe.

Iden­tič­na žen­ska li­ca

Bi­ti zdrav i mlad do­mi­nant­na je fi­lo­zo­fi­ja da­naš­nji­ce na ko­joj se glo­bal­no go­diš­nje okre­ću mi­li­jar­de do­la­ra i ko­je kon­ti­nu­ira­no ras­tu. Na kri­li­ma sve du­lje ži­vot­ne do­bi evo­lu­ira­la je tež­nja da taj du­lji ži­vot bu­de što kva­li­tet­ni­ji (u do­brom zdrav­lju) te s dru­ge stra­ne da te ek­s­tra­go­di­ne ži­vo­ta iz­gle­da­mo što mla­đe. Kao ne­koć “is­pe­gla­ne” fri­zu­re, da­nas i za­gre­bač­kim uli­ca­ma de­fi­li­ra­ju “is­pe­gla­na” li­ca. Po­naj­pri­je že­ne iden­tič­nog iz­ra­za li­ca – na­pu­nje­na fi­le­ri­ma. Iz­rav­na­ti bo­re i iz­bri­sa­ti go­di­ne mo­že se i u or­di­na­ci­ja­ma sto­ma­to­lo­ga, u krat­ko vri­je­me i na ra­te. Su­vre­me­ni je trend jed­nos­tav­no da se že­na, kad joj poč­ne “pa­da­ti” li­ce, vi­še ne sma­tra li­je­pom, re­kao nam je u ne­dav­nom raz­go­vo­ru bri­tan­ski gu­ru bo­tok­sa i fi­le­ra Bob Khan­na, kroz či­ju lon­don­sku kli­ni­ku pro­la­ze i broj­na poz­na­ta li­ca. Ia­ko ima i mu­ška­ra­ca, ve­ći- nu klijenata ipak či­ne že­ne baš kao i u Hr­vat­skoj. Žen­ska li­ca i ti­je­la (i poz­na­ta i ano­nim­na) na rek­la­ma­ma su kli­ni­ka, u ma­ke­over ru­bri­ka­ma, u kam­pa­nja­ma ko­je pro­mo­vi­ra­ju br­zu i bez­bol­nu promjenu iz­gle­da. A ta pro­mje­na je uvi­jek, da­ka­ko, mla­đe i za­teg­nu­ti­je li­ce i tijelo.

De­mis­ti­fi­ci­ra­nje sta­ros­ti

Da su “ne­što ra­di­le”, pri­je ne­ko­li­ko de­set­lje­ća bio ta­bu i do­ma­ći su ce­le­brityji svoj no­vi iz­gled re­do­vi­to objaš­nja­va­li ge­ne­ti­kom. Da­nas pak bez ikak­va kom­plek­sa s jum­bo pla­ka­ta po­zi­va­ju u be­auty cen­tre i or­di­na­ci­je. I tu opet pred­nja­če že­ne – glu­mi­ce, pje­va­či­ce, vo­di­te­lji­ce ko­je po­ka­zu­ju no­ve zu­be, us­ne, to­nus li­ca, no­gu, ma­nje sa­la na tr­bu­hu itd. Je­dan je to od uči­na­ka an­ti age tren­da ko­je­mu je pri­mar­ni cilj (bio) pro­du­lji­ti ži­vot, do­sko­či­ti sta­ros­ti u smis­lu od­ga­đa­nja bo­les­ti ko­je na­pros­to do­la­ze s go­di­na­ma. Za­što ne umi­re­mo svi u is­to vri­je­me od is­te bo­les­ti, pi­ta­nje je na ko­je se od­go­va­ra po­tra­gom za elik­si­rom mla­dos­ti. Do ko­nač­nog od­go­vo­ra i “ča­rob­ne pi­lu­le” di­ljem svi­je­ta u to ime se tes­ti­ra­ju raz­li­či­ti obli­ci pre­hra­ne, ot­kri­va­ju nus­po­ja­ve li­je­ko­va, mo­le­ku­le... Is­pi­ti­va­nja i is­tra­ži­va­nja za pro­du­lje­nje zdra­vog ži­vo­ta ra­de se na mi­še­vi­ma, a jedno usko­ro po­či­nje i na lju­di­ma. De­set vo­lon­te­ra ko­ji će, ka­ko smo pi­sa­li, pri­ma­ti ni­ko­ti­na­mid-mo­no­nuk­le­otid, ko­ja je na mi­še­vi­ma do­ka­za­la da za­us­tav­lja pad me­ta­bo­liz­ma, slab­lje­nje vo­de i rast in­to­le­ran­ci­je na glu­ko­zu. Na­bro­je­no su “simp­to­mi” sta­re­nja, gu­bit­ka pu­ne sna­ge funk­ci­ja or­ga­niz­ma ko­je zna­nost že­li što du­lje od­go­di­ti. U utr­ku su se uklju­či­li mno­gi, pa ta­ko i Go­ogle, ko­ji je os­ni­vao kom­pa­ni­ju ko­ja se ta­ko­đer ba­vi de­mis­ti­fi­ka­ci­jom sta­re­nja i nje­go­va od­ga­đa­nja.

Im­pe­ra­tiv je iz­gle­da­ti mla­do­li­ko, a sra­mo­ta je bi­ti star

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.