2

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Vlas­ti­ta krv u služ­bi lje­po­te, tret­man je ko­ji je na­zvan vam­pir­skim i za ko­ji se tvr­di da je taj­na zvi­jez­da cr­ve­nih te­pi­ha. Za­teg­nu­ti­ja ko­ža i mla­đi iz­gled do­bi­va se inji­ci­ra­njem pro­čiš­će­ne plaz­me, a uči­nak se vi­di vr­lo br­zo na­kon sa­mog tret­ma­na. Pre­tje­ra­no zno­je­nje rje­ša­va­lo se bo­tok­som ko­ji je, me­đu­tim, na­poz­na­ti­ji kao rje­še­nje pro­tiv bo­ra. Injek­ci­je bo­tok­sa pri­mje­nu­ju se po­naj­pri­je za če­lo i bo­re oko oči­ju, a inji­ci­ra­nje fi­le­ra za do­nji dio li­ce, pu­nje­nje bo­ra oko usa­na, ja­go­di­ca i usa­na. Fa­ce lif­ting kao ki­rur­šku me­to­du za­te­za­nja i po­mla­đi­va­nja li­ca is­tis­nu­li su fi­le­ri te je on pre­os­tao, ka­žu li­ječ­ni­ci, kao kraj­nje rje­še­nje za one sta­ri­je do­bi. Ri­ječ je o oz­bilj­nom ki­rur­škom za­hva­tu. Po­la sa­ta kre­ta­nja dnev­no za pre­ven­ci­ju kar­di­ova­sku­lar­nih bo­les­ti, di­ja­be­te­sa, deb­lji­ne, pra­vi­lo je us­ta­lje­no kao i ono o “tri li­tre vo­de dnev­no”. No, sva­ko ma­lo se mo­gu pro­či­ta­ti no­ve upu­te po­put one da je do­volj­no 15 mi­nu­ta kre­ta­nja dnev­no za is­ti uči­nak ili pak da je pet ki­lo­me­ta­ra kre­ta­nja dnev­no nuž­no za sva­kog odras­log zdra­vog čo­vje­ka ka­ko bi odr­žao zdrav­lje. Da ta­ko ka­že­mo, obič­no kre­ta­nje odav­no su iz­ba­ci­li raz­ni pro­gra­mi vjež­ba­nja i od­la­zak u fit­ness-cen­tre. Ul­tra­zvuč­ni va­lo­vi, te­ra­pi­ja ki­si­kom, to­pli­nom, za­mr­za­va­njem, sa­mo je dio ci­je­log spek­tra me­to­da ko­je nu­di teh­no­lo­gi­ja u an­ti age me­di­ci­ni. Ne­ovis­no o me­to­di, svi bi oni tre­ba­li ima­ti is­ti uči­nak – sma­nji­ti obu­jam i za­teg­nu­ti ko­žu. Re­do­vi­ti post, plan­sko pe­ri­odič­no iz­glad­nji­va­nje, re­duk­cij­ska pre­hra­na u in­ter­va­li­ma pri­mje­ri su na­či­na pre­hra­ne u ko­ji­ma je hra­na sve­de­na na ka­lo­rij­ski mi­ni­mum. Šo­ki­ra­nje or­ga­niz­ma, pre­ma ne­kim te­ori­ja­ma, dje­lu­je na nje­go­vo po­mla­đi­va­nje. Od ne­ko­li­ko de­se­ta­ka do vi­še ti­su­ća ku­na ras­pon je ci­je­na kre­ma ko­je obe­ća­va­ju mla­đe li­ce, tijelo, uni­šta­va­nje ce­lu­li­ta, mas­no­ća na tr­bu­hu i be­dri­ma i ta­ko da­lje. Re­do­vi­to se lan­si­ra­ju no­vi ču­do­tvor­ni sastojci ko­je sa­mo ko­ji mje­sec pos­li­je “pre­ga­zi” ne­ki dru­gi no­vi obe­ća­va­ju­ći sas­to­jak.

Po­mla­đi­va­nje krv­lju Fi­le­ri i bo­toks Nož kao zad­nje rje­še­nje Tje­lo­vjež­ba Teh­no­lo­gi­ja za lje­po­tu Kre­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.