Slav­ne lje­po­ti­ce vo­le bo­je, pru­ge i toč­ke Z. Ara­go­vi­ća

Na dru­goj mod­noj ve­če­ri naj­bo­lji je bio Ro­bert Se­ver, a naj­vi­še poz­na­tih da­ma odi­je­nu­lo je Bi­teMyStyle kre­aci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura 27 - (br)

Mar­ti­na Fe­lja je za­igra­la na kar­tu sek­se­pi­la i po­nu­di­la uglav­nom sve­ča­ni­je, ve­čer­nje kre­aci­je u mo­no­kro­mat­skoj iz­ved­bi Do­bre ber­mu­de i bo­ga­ta blu­za s čip­kom... kom­bi­na­ci­ja ko­ja je no­si­va od ju­tra do ve­če­ri. Do­daj­te to­me za­nim­ljiv še­šir, mi­ni­ma­lis­tič­ke san­da­le, ve­li­ku tor­bu i že­na ka­ko je vi­di Ro­bert Se­ver sprem­na je za lje­to 2016. go­di­ne. U ko­lek­ci­ji ko­ju je po­ka­zao u sklo­pu Bi­pa Fa­shi­on. hr Cru­ise Col­lec­ti­on, Se­ve­ro­va ver­zi­ja ljet­ne mo­de bi­la je za­okru­že­na pri­ča. Uz to i ona ko­ja je do­bar pu­to­kaz sva­koj obič­noj že­ni ka­ko spa­ki­ra­ti svoj kov­čeg za go­diš­nji od­mor, a u ko­jem je je­dan gla­mu­roz­ni ko­mad (pa bio to i bo­ga­to ukra­šen rajf za ko­su) do­vo­ljan.

505 s cr­tom

Bro­di­će od pa­pi­ra na gla­ve svo­jih ma­ne­ken­ki “mon­ti­rao” je Zo­ran Ara­go­vić u “put­noj” ko­lek­ci­ji Bi­teMyStyle. Nje­go­ve su glav­ne odred­ni­ce: re­tro­kro­je­vi (do­mi­ni­ra­ju i ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma i ha­lji­na­ma) te su­per­mo­der­ni uzor­ci (pru­gi­ce, toč­ki­ce, kva­dra­ti­ći...), a bo­je kao da je ski­nuo iz pa­ke­ti­ća omi­lje­nih bom­bo­na (pri­mje­ri­ce 505 s cr­tom). Stvo­rio je ta­ko vr­lo mla­de­nač­ku i ve­dru ko­lek­ci­ju ko­ja će ovog lje­ta zasigurno bi­ti vi­đe­na u broj­nim ja­dran­skim top des­ti­na­ci­ja­ma. Za raz­li­ku od nje­ga, Mar­ti­na Fe­lja je za­igra­la na kar­tu sek­se­pi­la i po­nu­di­la uglav­nom sve­ča­ni­je, ve­čer­nje kre­aci­je u mo­no­kro­mat­skoj iz­ved­bi (cr­no, pla­vo, ze­le­no), te ha­lji­ne od čip­ke, či­me je pos­ti­gla do­jam obič­ne, a ne cru­ise ko­lek­ci­je. Te su tri ko­lek­ci­je, na če­lu sa Se­ve­ro­vom, bi­le zvi­jez­de dru- gog da­na mod­ne smo­tre u baj­ko­vi­tom okru­že­nju pla­toa Gra­dec.

Vi­se­ći kon­ci

Ap­so­lut­no je pod­ba­ci­la Kris­ti­na Bur­ja za svoj Krie De­sign jer su iz nje­zi­nih kre­aci­ja dos­lov­no vi­sje­li kon­ci, po­ka­zu­ju­ći te­ži stu­panj ne­do­vr­še­nos­ti, a svo­jim se mod­nim vi­zi­ja­ma ovog pu­ta ni­su pros­la­vi­le ni Ines Jan­ko­vić za Ines Ate­li­er ko­ja je svo­ju ljet­nu vi­zi­ju op­te­re­ti­la obi­ljem umjet­ne ko­že, od ko­je je ona u sre­br­noj bo­ji dos­lov­no “bo­la oči”.

DEMI LOVATO: Kao ti­nej­dže­ri­ca ži­vje­la sam pre­br­zo i mis­li­la da neću do­ži­vje­ti 21. ro­đen­dan. Na­kon što sam se iz­li­je­či­la od bu­li­mi­je i ovis­nos­ti o al­ko­ho­lu, druk­či­je gle­dam na svijet.

Da­me vo­le – i no­se – Zo­ra­na Ara­go­vi­ća: Ni­ves Cel­zi­jus, Lo­re­na No­sić, El­la Dvor­nik, La­ra An­tić, Iva­na Ko­vač, An­đa Ma­rić i Ti­ha­na Ha­ra­pin Za­le­pu­gin

TO­MIS­LAV MILETIĆ/PIXSELL

Krie De­sign, Ines Ate­li­er, Ro­bert Se­ver i Mar­ti­na Fe­lja po­ka­za­li su ka­ko za­miš­lja­ju ljet­nu mo­du 2016. go­di­ne Bo­je bom­bo­na, top uzo­rak i re­tro­kroj na ku­pa­ćem kos­ti­mu Z. Ara­go­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.