Re­per uhi­ćen zbog pso­va­nja na kon­cer­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura 27 - (sam)

Je­dan od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih re­pe­ra 50 Cent uhi­ćen je ovog vi­ken­da na ka­rip­skom oto­ku Sve­ti Kris­to­for i Ne­vis jer je pso­vao na kon­cer­tu. Uz re­pe­ra, pra­vo ime mu je Cur­tis Jac­k­son (41), uhi­ćen je i član nje­go­ve pra­te­će gru­pe Ba­jar Wal­ter. Pre­ma za­ko­ni­ma ove ne­ka­daš­nje bri­tan­ske ko­lo­ni­je u ko­joj ži­vi 40 ti­su­ća lju­di, pso­va­nje u jav­nos­ti je za­bra­nje­no. To se oči­gled­no ne od­no­si na re­pe­re ko­ji u svo­jim pje­sma­ma zna­ju pu­no pso­va­ti. Ovis­no o oz­bilj­nos­ti pri­jes­tu­pa, mo­gu­ća je za­tvor­ska kaz­na, no 50 Cent i pri­ja­telj pla­ti­li su nov­ča­nu kaz­nu i vra­ti­li se u SAD.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.