Mar­kant­ni Ivan Pa­ža­nin na­krat­ko os­ta­vio svo­ju dje­voj­ku An­dreu Ko­pr­či­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena 29 - (mc)

Po­pu­lar­ni ku­har iz showa “Tri, dva, je­dan - ku­haj!” sa svo­jom lju­ba­vi sni­mio spot za no­vu pje­smu kla­pe Ri­špet u ko­jem glu­me pre­kid Ivan Pa­ža­nin, split­ski mag do­ma­ćeg ku­li­nar­stva, su­dje­lo­va­njem u ži­ri­ju showa “Tri, dva, je­dan - ku­haj!” zbog svo­je je mar­kant­nos­ti postao pred­met že­lje mno­gih že­na. Mr­vi­cu su se ra­zo­ča­ra­le saz­nav­ši da je za­uzet i da lju­bi za­nos­nu An­dreu Ko­pr­či­nu. E pa, sa­da su pre­ki­nu­li. Ali sa­mo na­krat­ko i sa­mo za po­tre­be sni­ma­nja spo­ta kla­pe Ri­špet za pje­smu “Re­ći ćeš mi fa­la”. Ta­ko je ku­ha­nje pri­vre­me­no za­mi­je­nio glu­mom, sni­ma­lo se proš­log tjed- na na 35 me­ta­ra du­gom je­dre­nja­ku, a Ivan i An­drea glu­me par či­ja je ve­za okon­ča­na. – An­dreu i me­ne po­zva­la je kla­pa Ri­špet da se glu­mom oku­ša­mo u nji­ho­vu spo­tu. Pje­sma mi je od­lič­na. Sve sku­pa bi­lo je li­je­po i za­nim­lji­vo is­kus­tvo, za­što ne pro­ba­ti ne­što no­vo. Na sni­ma­nju je vla­da­la od­lič­na at­mo­sfe­ra, eki­pa iz kla­pe bi­la je sjaj­na – ka­zao nam je Pa­ža­nin. “Re­ći ćeš mi fa­la” pje­sma je ko­jom će kla­pa Ri­špet pe­ti put nas­tu­pi­ti na na­do­la­ze­ćem 56. Split­skom fes­ti­va­lu. Pje­va o ve­li­koj lju­ba­vi s tra­gič­nim za­vr­šet­kom, a vi­deo se mo­že po­gle­da­ti na Yo­uTu­be­ovu ka­na­lu HitRe­cor­ds Dis­co­grap­hy.

No­vo is­kus­tvo Obo­je su pr­vi put za­pli­va­li glu­mač­kim vo­da­ma i odu­še­vi­li se ka­ko su se snaš­li u to­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.