Po­moć­nik iz­bor­ni­ka ra­di

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi - To­mis­lav Da­so­vić

Is­lan­d­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci ško­lo­va­ni su u aka­de­mi­ja­ma klu­bo­va za­pad­ne Eu­ro­pe. Ta­len­ti im ta­mo od­la­ze sa 1617 go­di­na i pos­ta­ju pro­fi­ji to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Tko su uop­će “raz­boj­ni­ci” ko­ji su ta­ko po­ni­zi­li En­gle­ze u osmi­ni fi­na­la Eura, opus­to­ši­li ih po­put dr­sko­ga, okrut­no­ga vi­kin­ga Rag­na­ra iz TV se­ri­je, bra­da­tog za­vod­ni­ka ko­je­ga je utje­lo­vio aus­tral­ski lje­po­tan Tra­vis Fim­mel? Ta ne­us­tra­ši­va otoč­na mom­čad (34. na Fi­fi­noj ljes­tvi­ci), sat­ka­na od ano­nim­nih no­go­me­ta­ša ko­ji za­jed­no vri­je­de 40-ak mi­li­ju­na eura ili kao jed­na Pog­bi­na no­ga, u Fran­cu­skoj ne zna za po­raz u če­ti­ri utak­mi­ce, a po­bje­da nad En­gle­zi­ma spa­da u red naj­ve­ćih sen­za­ci­ja europ­skih pr­vens­ta­va. Raz­ma­že­ne en­gle­ske mi­li­ju­na­še i svjet­ske ce­le­brityje, ko­ji su se na­kon slo­ma u Ni­ci već upu­ti­li pre­ma St. Tro­pe­zu, Ba­ha­mi­ma i Ibi­zi, ra­zva­li­li su ti­po­vi ko­ji će na­kon Eura na Is­lan­du po­ma­ga­ti ro­di­te­lji­ma na obi­telj­skoj far­mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.