Kao zu­bar, a igrač - na pum­pi!

Vecernji list - Hrvatska - - Mali Oglasi - (Dra­žen Braj­dić)

vri­je­me od­mo­ra po­ne­kad tre­ni­ra­ju s na­ma, u svom ma­tič­nom klu­bu. I uop­će ne pri­mje­ću­jem da od­ska­ču kva­li­te­tom. Ali, taj nji­hov men­ta­li­tet da­je im kri­la ka­da igra­ju me­đu­na­rod­ne utak­mi­ce. Ne­ma­ju kom­plek­sa ni pred naj­ja­čim su­par­ni­ci­ma, ne­us­tra­ši­vi su, no­si ih stra­ho­vit na­ci­onal­ni na­boj, igra­ju mu­ški, us­to su i iz­vr­s­no vo­đe­ni. I još ne­što, ni­su ni­ma­lo skrom­ni: sad su uvje­re­ni da su bo­lji i od Fran­cu­za i da će bi­ti europ­ski pr­va­ci! – ka­že Gri­zelj.

Su­igra­či le­te u Pa­riz

Po­seb­na je pri­ča nji­hov iz­bor­nik, Šve­đa­nin Lars La­ger­bäck. – Ov­dje su u ne­dje­lju bi­li pred­sjed­nik­č­ki iz­bo­ri, a nit­ko ne­ma poj­ma, ni­ti ih za­ni­ma, tko je no­vi pred­sjed­nik. Za njih je to La­ger­bäck! – do­da­je Gri­zelj. Ka­že da se nje­gov tre­ner u klu­bu prek­si­noć na­šao u ve­li­koj ne­vo­lji. – Ba­rem 12- ori­ca na­ših igra­ča re­zer­vi­ra­la su ulaz­ni­ce za St. De- nis i od­la­ze na ne­ko­li­ko da­na u Fran­cu­sku, na pro­vod na ko­jem se ne­će tri­jez­ni­ti. A kod nas tra­je li­ga, pr­vi smo na ljes­tvi­ci, mo­že­te mis­li­ti kak­vi će se u po­ne­dje­ljak vra­ti­ti iz Pa­ri­za – smje­ška se Gri­zelj. Za­nim­lji­vost je da lop­ta u Is­lan­du mi­ru­je sa­mo tri mje­se­ca u go­di­ni. Na­kon što u lis­to­pa­du završi no­go­met­no pr­vens­tvo, na­tje­ca­nje se se­li u de­vet no­vih dvo­ra­na, u ko­ji­ma su te­re­ni nor­mal­nih di­men­zi­ja i klu­bo­vi u nji­ma igra­ju pri­prem­ne tur­ni­re. No­go­me­ta­ša kao u pri­či, kon­ti­nu­ira­no na­tje­ca­nje i se­lek­ci­ja... – Naj­ta­len­ti­ra­ni­ji is­lan­d­ski igra­či već sa 16 go­di­na od­la­ze u aka­de­mi­je klu­bo­va za­pad­ne Eu­ro­pe u ko­ji­ma su uglav­nom i nas­ta­li he­ro­ji s Eura. A sad kad sam pre­bo­lio is­pa­da­nje Hr­vat­ske, svim sr­cem na­vi­jam za Is­lan­đa­ne – za­klju­čio je Gri­zelj. Pod­sje­ća­mo, Is­lan­đa­ni su su­par­ni­ci Hr­vat­ske u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za SP 2018. Do­la­ze nam 12. stu­de­no­ga, na pra­zan Mak­si­mir. Na­kon ve­li­ke pje­šač­ke avan­tu­re pre­ko Is­lan­da, Ivi­ca Kos­te­lić i ovo je lje­to dio go­diš­njeg od­mo­ra pro­veo na vo­di. Ovaj put ri­ječ je bi­la o je­dri­li­ci du­goj 12 me­ta­ra s ko­jom je plo­vio od ta­li­jan­skog gra­da Li­vor­na, oko ci­je­le “čiz­me”, do Ma­ri­ne Ka­šte­la, gdje je pris­tao u po­ne­dje­ljak. O no­voj po­mor­skoj avan­tu­ri ni­je htio pu­no go­vo­ri­ti. – Ni­je to ni­šta, tih 1000 pri­je­đe­nih na­utič­kih mi­lja u je­dri­li­čar­skom svi­je­tu je smi­ješ­no i bolje je da od to­ga ne ra­dim zna­nost. Re­ci­mo da sam sa­mo za­do­vo­lja­vao gu­šte. Prem­da je na kop­no dos­pio na dan utak­mi­ce iz­me­đu En­gle­ske i Is­lan­da, te­le­vi­zij­ski pri­je­nos tog dvo­bo­ja ni­je gle­dao. – Sti­gla mi je obi­telj iz Za­gre­ba, pa smo se dru­ži­li, a ka­ko ne­ma­mo te­le­vi­zi­ju na je­dri­li­ci, utak­mi­cu ni­smo ni­ti gle­da­li, ali smo pra­ti­li kre­ta­nje re­zul­ta­ta. Ipak, kao is­lan­d­ski zet, su­pru­ga Elin je Is­lan­đan­ka, sre­tan je što je Da­vid po­bi­je­dio Go­li­ja­ta. – Zbog su­pru­ge uvi­jek na­vi­jam za Is­land, osim kad igra pro­tiv Hr­vat­ske. Osim to­ga, uvi­jek ka­da igra­ju ma­li i ve­li­ki ja na­vi­jam za ma­le i to je ono pre­kras­no u spor­tu da svi ima­ju pri­li­ku po­bi­je­di­ti jer su pra­vi­la za sve is­ta. S ob­zi­rom na to da ži­ve iz­o­li­ra­no na oto­ku i da su im En­gle­zi po­ku­ša­va­li op­s­tru­ira­ti ri­bar­stvo, ovo je za Is­lan­đa­ne bi­lo i vi­še od igre. Naš je do­jam da nit­ko na ovom Eu­ru ne igra ta­ko sr­ča­no kao što igra­ju Is­lan­đa­ni. – Ha, pa je­di­no ta­ko i mo­žeš po­bi­je­di­ti fa­vo­ri­te. Mo­ja je su­pru­ga po­nos­na, kao i svi Is­lan­đa­ni, a sret­na je i zbog svo­je dvo­ji­ce bra­će ko­ji su bi­li na utak­mi­ci. S tim ve­li­kim sr­cem Is­lan­đa­ni će i na Hr­vat­sku u pred­sto­je­ćim kva­li­fi­ka­cij­skim utak­mi­ca­ma za od­la­zak na SP 2018. A te dvi­je re­pre­zen­ta­ci­je igra­le su i u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za proš­li SP. – Ta­da smo mi proš­li, no ni­sam zbog to­ga ze­zao Elin, ni­kad to ne ra­dim. Kad god igra­ju Hr­vat­ska i Is­land, ja na­vi­jam za svo­ju, a Elin za svo­ju zem­lju, no mo­ram re­ći i da je ona vr­lo gla­san na­vi­jač Hr­vat­ske u svim dru­gim na­šim utak­mi­ca­ma. Na­kon tih kva­li­fi­ka­cij­skih utak­mi­ca za Bra­zil, moj otac je neg­dje na ne­kom le­tu sreo nji­ho­va iz­bor­ni­ka, Šve­đa­ni­na La­ger­bac­ka ko­ji je bio pri­lič­no po­kis­nuo. Pri­čao mi je otac da mu je ta­da ka­zao i ne­ko­li­ko utješ­nih ri­je­či. A vi­di ih, dos­pje­li su na Eu­ru da­lje ne­go koc­kas­ti. A zbog is­pa­da­nja Hr­vat­ske već u osmi­ni fi­na­le i nje­mu je ja­ko žao. – Gle­dao sam sa­mo pr­vu na­šu utak­mi­cu, pro­tiv Tur­ske, i svi­dje­lo mi se ka­ko smo igra­li. Šteta što se taj go­lem po­ten­ci­jal ni­je ma­te­ri­ja­li­zi­rao. Već u pe­tak ili su­bo­tu, Ivi­ca će se za­pu­ti­ti pre­ma Mlje­tu, ljet­noj kon­di­cij­skoj ba­zi gdje će ove go­di­ne ima­ti i druš­tvo: – Do­ći će mi pri­ja­te­lji iz Svjet­skog ku­pa In­ner­ho­fer, Mo­el­gg, De­vil­le, ali i biv­ši ski­ja­ši Ko­šir, Drak­šić, Va­len­čić... No, već dru­gi dio sr­p­nja bit ću u Za­gre­bu jer mi su­pru­ga tre­ba ro­di­ti.

Dva bra­ta Ivi­či­ne su­pru­ge Elin bi­la su na sta­di­onu i uži­vo gle­da­la En­gle­ska – Is­land Gips Kos­te­lić tje­šio je is­lan­d­skog iz­bor­ni­ka Läger­bac­ka pos­li­je po­ra­za od Hr­vat­ske ‘13.

Aron Gun­nar­sson Is­lan­d­ski re­pre­zen­ta­ti­vac s imi­džem ču­ve­nog vi­kin­ga Rag­na­ra Lot­h­bro­ka iz poz­na­te TV se­ri­je Na­kon is­pa­da­nja Hr­vat­ske, zbog su­pru­ge Elin, Ivi­ca na­vi­ja za Is­land

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.