I Ma­mić će pos­ti­ti u Ri­ja­du

Zo­ran je sti­gao u Ri­jad za vri­je­me mje­se­ca ra­ma­za­na, u ko­je­mu se ne smi­je kon­zu­mi­ra­ti hra­na i pi­će od zo­re pa do za­la­ska sun­ca. Pra­vi­la su is­ta i za stran­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Sport@ve­cer­nji.net

Pr­vi iz­bor čel­ni­ka Al Na­s­sra bi­li su Ar­gen­ti­nac Di­ego Coc­ca i Fran­cuz Pa­tri­ce Car­te­ron. No, uze­li su Ma­mi­ća jer im je jef­ti­ni­ji Ha­ssan Ha­idar Di­ab Hva­la vam na po­dr­š­ci. Neću vas ra­zo­ča­ra­ti i si­gur­no ću Al Na­s­sru vra­ti­ti po­bjed­nič­ki duh, po­ru­ka je ko­ju je no­vi tre­ner sa­udij­skog klu­ba, 44-go­diš­nji Zo­ran Ma­mić, upu­tio na­vi­ja­či­ma. Kao što je poz­na­to, Zo­ran Ma­mić, ko­ji je do sa­da vo­dio naj­tro­fej­ni­ji klub u Hr­vat­skoj, za­gre­bač­ki Di­na­mo, pot­pi­sao je ugo­vor s Al Na­s­srom na go­di­nu da­na. Pre­go­vo­ri s Ma­mi­ćem odra­đe­ni su u taj­nos­ti, a ia­ko su u jav­nost pro­cu­ri­le in­for­ma­ci­je da će za taj jed­no­go­diš­nji ugo­vor hr­vat­ski struč­njak za­ra­di­ti oko mi­li­jun i pol do­la­ra, ne­ki sa­udij­ski me­di­ji tvr­de da je taj iz­nos pre­na­pu­han i da ne vje­ru­ju da će za­ra­di­ti to­li­ki no­vac s ob­zi­rom na to da klub Al Na­ssr i ne sto­ji fi­nan­cij­ski naj­bo­lje. Upra­va klu­ba na če­lu s pred­sjed­ni­kom, prin­com Fa­isa­lom bin Tur­ki­jem an­ga­ži­ra­la je Zo­ra­na Ma­mi­ća, iz­me­đu os­ta­log, jer je bio i naj­jef­ti­ni­ji. Klub Al Na­ssr, ko­ji je os­no­van pri­je 60 go­di­na, pro­la­zi kroz te­šku fi­nan­cij­sku si­tu­aci­ju s ob­zi­rom na to da u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji vi­še ne te­ku med i mli­je­ko i ne­ma se nov­ca kao ne­ka­da. Na­ime, zbog ra­ta u Je­me­nu i fi­nan­ci­ra­nja po­je­di­nih is­la­mis­tič­kih sku­pi­na u Si­ri­ji, Sa­udij­ska Ara­bi­ja je pr­vi put u po­vi­jes­ti u no­vu go­di­nu uš­la s de­fi­ci­tom od sto­ti­nu mi­li­jar­di ame­rič­kih do­la­ra, što je uve­li­ke utje­ca­lo na ži­vot­ni stan­dard.

Mo­ra osvo­ji­ti pr­vens­tvo

Ta­ko­đer, pr­vi iz­bor čel­ni­ka Al Na­s­sra bi­li su ar­gen­tin­ski struč­njak Di­ego Coc­ca i Pa­tri­ce Car­te­ron, Fran­cuz ko­ji sje­di na klu­pi egi­pat­ske Wa­di De­gle, mom­ča­di za ko­ju nas­tu­pa is­kus­ni Flo­rent Ma­lo­uda. Me­đu­tim, obo­ji­ca su bi­li pre­sku­pi za Al Na­ssr i ta­da se od­lu­či­lo po­če­ti pre­go­vo­re sa Zo­ra­nom Ma­mi­ćem. Ina­če, Al Na­ssr je je­dan od naj­u­gled­ni­jih no­go­met­nih klu­bo­va u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. Os­no­van je 24. lis­to­pa­da 1955. go­di­ne i dolazi iz glav­nog gra­da Ri­ja­da, u ko­jem ži­vi vi­še od se­dam mi­li­ju­na lju­di. U svo­joj po­vi­jes­ti klub je osva­jao osam pu­ta sa­udij­sku Pre­mi­er li­gu, a Ma­mić ne­će bi­ti pr­vi Hr­vat na klu­pi. Od 11. si­ječ­nja do 26. svib­nja 2011. glav­ni tre­ner Al Na­s­sra bio je Dra­gan Sko­čić, biv­ši tre­ner Ri­je­ke, ko­ji je po­tom ra­dio u dva iran­ska klu­ba, Ma­la­va­nu i Fo­ola­du. Poz­na­to je da su se kao tre­ne­ri u ovom klu­bu oku­ša­la mno­ga slav­na imena, po­put Ta­li­ja­na Wal­te­ra Zen­ge i Fa­bi­ja Can­na­va­ra, Ko­lum­bij­ca Renéa Hi­gu­ite i Bra­zil­ca Marija Za­gal­la. Pred Zo­ra­nom Ma­mi­ćem sto­ji ve­li­ka za­da­ća i iz­a­zov. Na­ime, pred­sjed­nik klu­ba, princ Fa­isal bin Tur­ki pos­ta­vio mu je uvjet da mo­ra osvo­ji­ti pr­vens­tvo Sa­udij­ske Ara­bi­je s ob­zi­rom na to da je klub Al Na­ssr proš­le go­di­ne imao naj­lo­ši­ji re­zul­tat u svo­joj po­vi­jes­ti. Bio je tek osmo­pla­si­ra­ni (pr­vak je bio Al Ahli pod vod­stvom Švi­car­ca Chris­ti­ana Gro­ssa), ni­je osvo­jio ni­ti je­dan tro­fej i pre­ra­no je bio iz­ba­čen iz Azij­skog ku­pa. Pred­sjed­nik klu­ba ima ve­li­ko po­vje­re­nje u Zo­ra­na Ma­mi­ća. U iz­ja­vi za sa­udij­ske me­di­je princ Fa­isal bin Tur­ki ka­zao je da Ma­mić iza se­be ima iz­u­zet­no bo­ga­tu ka­ri­je­ru.

Šest go­di­na sport­ski di­rek­tor

– Osim što je bio sja­jan igrač, bio je i član zlat­ne no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je ko­ja je osvo­ji­la tre­će mjes­to na Svjet­skom pr­vens­tvu u Fran­cu­skoj 1998. go­di­ne. Iz­me­đu os­ta­log, Zo­ran Ma­mić je s Di­na­mom osvo­jio tri nas­lo­va pr­va­ka i dva Ku­pa. Klu­pu je pre­uzeo 2013. go­di­ne, a pri­je je na­kon za­vr­šet­ka igrač­ke ka­ri­je­re šest go­di­na bio sport­ski di­rek­tor klu­ba – ka­zao je

Vra­tit ću Al Na­s­sru po­bjed­nič­ki duh, po­ru­čio je na­vi­ja­či­ma no­vi tre­ner Zo­ran Ma­mić

princ Fa­isal bin Tur­ki, vje­ru­ju­ći da je klub sa Zo­ra­nom Ma­mi­ćem do­bio iz­u­zet­no po­ja­ča­nje, ko­je će taj klub vra­ti­ti u sam vrh sa­udij­ske li­ge i re­gi­je. Osim no­go­met­nog iz­a­zo­va, pred Zo­ra­nom Ma­mi­ćem sto­je i ži­vot­ni iz­a­zo­vi. Pred njim je te­ško raz­dob­lje pri­vi­ka­va­nja. Jer, ra­di­ti u Eu­ro­pi i Sa­udij­skoj Ara­bi­ji raz­li­ka je kao ne­bo i zem­lja. Osim kli­me i ve­li­kih vru­ći­na ko­je će ga do­če­ka­ti, poz­na­to je da je Sa­udij­ska Ara­bi­ja naj­za­tvo­re­ni­ja zem­lja na svi­je­tu, u ko­joj vla­da­ju stro­gi še­ri­jat­ski za­ko­ni i sva­ka oso­ba ko­ja ih kr­ši bu­de kaž­nje­na, od bi­če­va­nja do smrt­ne kaz­ne odrub­lji­va­nja gla­ve, bez ob­zi­ra na to o ko­me se ra­di. Ta­mo ni­je do­zvo­lje­no kon­zu­mi­ra­nje al­ko­ho­la, dru­že­nje mu­ška­ra­ca i že­na, ko­ji su odvo­je­ni u svim seg­men­ti­ma druš­tva, što po­dra­zu­mi­je­va po spo­lo­vi­ma odvo­je­ne ka­fi­će, res­to­ra­ne... Zo­ran Ma­mić, za­jed­no s po­moć­ni­kom Krz­na­rom, u Sa­udij­sku Ara­bi­ju sti­gao je za vri­je­me mje­se­ca ra­ma­za­na, u ko­jem se ne smi­je kon­zu­mi­ra­ti hra­na ni­ti pi­će od zo­re pa do za­la­ska sun­ca, što vri­je­di za sve sta­nov­niš­tvo bez ob­zi­ra na vje­ru ili na­ci­ju. Ci­je­lu pri­ču či­taj­te u MAX-u.

DA­LI­BOR URUKALOVIĆ/ PIXSELL

ima Zo­ran Ma­mić, a s Di­na­mom je osvo­jio tr i nas­lo­va pr­va­ka za­re­dom (2014.-2016.), dva Ku­pa (2015., 2016.), a s pla­vi­ma je u pro­tek­loj se­zo­ni nas­tu­pao i u Li­gi pr­va­ka Na­ga­đa se da će Zo­ran Ma­mić u Al Na­s­sru za go­di­nu da­na za­ra­di­ti mi­li­jun i pol do­la­ra, prem­da ne­ki sum­nja­ju da je po­sri­je­di to­li­ki iz­nos jer taj klub vi­še fi­nan­cij­ski ne sto­ji naj­bo­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.