Gor­ša i Pej­čić zlat­ni na Svjet­skom ku­pu u Ba­kuu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Po­s­ljed­njeg da­na Svjet­skog ku­pa u Ba­kuu Pe­tar Gor­ša osvo­jio je zlat­nu me­da­lju u ga­đa­nju MK pu­škom 3x40 me­ta­ka. U kva­li­fi­ka­ci­ja­ma je imao naj­bo­lji re­zul­tat s 1173 kru­ga, dva vi­še od dru­go­pla­si­ra­nog Ko­rej­ca Ki­ma. U fi­na­lu Pe­tar ni­je do­zvo­lio iz­ne­na­đe­nje. Zlat­nu me­da­lju osvo­ji­la je i Snje­ža­na Pej­čić u ga­đa­nju MK pu­škom 3x20 me­ta­ka. Re­zul­tat od čak 459,7 kru­go­va u fi­na­lu do­nio je Snje­ža­ni ve­li­ku pred­nost od čak 5,3 kru­ga pred dru­go­pla­si­ra­nom Aus­tri­jan­kom Fran­zi­skom Pe­er. Gor­ša i Pej­čić su oz­bilj­ni kan­di­da­ti za me­da­lju na OI.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.