Kin­der jaja i McDo­nald’s za­bra­nje­ni dje­ci u Či­leu

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc) (luc) (luc)

Osim jed­nos­tav­nih kar­ta­ških iga­ra, pa­ci­jen­ti­ma ko­ji su pre­ži­vje­li mo­žda­ni udar u opo­rav­ku su po­mo­gle i igre po­put jen­ge i bin­ga Kar­ta­nje je kao druš­tve­na igra vr­lo po­pu­lar­no me­đu lju­di­ma, a sa­da su znans­tve­ni­ci ot­kri­li i nje­go­vu zdrav­s­tve­nu ko­rist. Pre­ma stu­di­ji ka­nad­skih struč­nja­ka, jed­nos­tav­ne kar­ta­ške igre po­put šnap­sa ili be­lo­ta po­ma­žu u opo­rav­ku pa­ci­je­na­ta ko­ji su pre­ži­vje­li mo­žda­ni udar. BBC pre­no­si ka­ko su znans­tve­ni­ci ut­vr­di­li da igre po­bolj­ša­va­ju mo­to­rič­ke spo­sob­nos­ti pa­ci­je­na­ta, a sli­čan uči­nak ima­ju druš­tve­ne igre jen­ga, bin­go i ra­ču­nal­ne kon­zol­ne igri­ce, sto­ji u stu­di­ji objav­lje­noj u struč­nom ča­so­pi­su Lan­ce­lot Ne­uro­logy. Ka­nad­ski tim is­pi­ti­vao je 141 pa­ci­jen­ta ko­ji je pre­ži­vio mo­žda­ni udar i te­ško po­kre­tao jed­nu ili obje ru­ke. Oko po­lo­vi­ce pa­ci­je­na­ta pre­ba­če­no je na re­ha­bi­li­ta­ci­ju igri­ca­ma na kon­zo­li Wii, a os­ta­li su igra­li druš­tve­ne igre, uklju­ču­ju­ći kar­ta­ške. Obje sku­pi­ne po­ka­za­le su znat­no po­bolj­ša­nje mo­to­rič­kih spo­sob­nos­ti na kra­ju dvo­tjed­ne, od­nos­no če­tve­ro­tjed­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je. Još važ­ni­je, obje su gru­pe bi­le jed­na­ko us­pješ­ne, is­ti­ču znans­tve­ni­ci. – Svi vo­li­mo teh­no­lo­gi­ju i vje­ru­je­mo da je ona bo­lja od sta­ro­mod­nih pris­tu­pa, no u ovoj smo stu­di­ji po­ka­za­li da je jed­nos­tav­na re­kre­aci­ja ko­ja se mo­že prak­ti­ci­ra­ti bi­lo gdje jed­na­ko us­pješ­na kao i teh­no­lo­gi­ja – re­kao je dr. Gus­ta­vo Sa­pos­nik iz bol­ni­ce St. Mic­ha­el u To­ron­tu. Znans­tve­ni­ci is­ti­ču da je is­tra­ži­va­nje ohra­bru­ju­će jer su­ge­ri­ra da jef­ti­ne i svi­ma dos­tup­ne ak­tiv­nos­ti mo­gu po­mo­ći u opo­rav­ku pa­ci­je­na­ta na­kon mo­žda­nog uda­ra. Či­le­an­ski mi­nis­tar zdrav­s­tva iz­ja­vio je ka­ko se ra­di o re­vo­lu­ci­onar­noj mje­ri ko­ja će po­mo­ći u sma­nje­nju pre­ti­los­ti kod dje­ce Vla­da u Či­leu obja­vi­la je rat ka­lo­ri­ja­ma i hra­ni ko­ja se sma­tra nez­dra­vom, a na to ih je po­nu­kao po­da­tak da je čak 40 pos­to či­le­an­ske dje­ce sta­ri­je od šest go­di­na go­jaz­no. Sto­ga su do­ni­je­li za­kon ko­jim se pro­izvo­đa­či­ma pre­hram­be­nih pro­izvo­da na­la­že da na am­ba­la­žu sta­ve upo­zo­re­nje ka­ko se ra­di o pro­izvo­du s vi­so­kom ra­zi­nom še­će­ra, mas­ti i soli, od­nos­no da je pro­izvod – opa­san. Još su kon­kret­ni­ji u pro­pi­si­ma ko­ji se od­no­se na igrač­ke ko­je se pok­la­nja­ju uz odre­đe­ni pro­izvod. – Naj­ve­ći je pro­blem igrač­ka ko­ja pod­s­vjes­no po­ti­če lju­de na kon­zu­mi­ra­nje br­ze hra­ne, prak­tič­ki od ko­li­jev­ke do gro­ba – tvr­de či­le­an­ski nu­tri­ci­onis­ti. Dje­ca u Či­leu ta­ko vi­še ne­će mo­ći ku­po­va­ti po­pu­lar­no kin­der jaje s igrač­kom ili McDo­nald’sov Hap­py me­al. Dok Fer­re­ro i McDo­nald’s već naj­av­lju­ju tuž­be, či­le­an­ski mi­nis­tar zdrav­s­tva Ja­ime Bur­rows ka­že da je ri­ječ o re­vo­lu­ci­onar­noj mje­ri. Iz sa­mo se­bi zna­nih raz­lo­ga ro­di­te­lji no­vo­ro­đen­če­ta iz mek­sič­ke sa­vez­ne dr­ža­ve Tabasco od­lu­či­li su svo­joj kće­ri na­dje­nu­ti ime Brexit u čast od­lu­ke Bri­ta­na­ca na re­fe­ren­du­mu o iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je. Vi­jest su obja­vi­le ta­moš­nje no­vi­ne Excel­si­or ko­je su čla­nak opre­mi­le do­ka­zom iz ma­tič­ne knji­ge ro­đe­nih. Ma­le­na dje­voj­či­ca Brexit upi­sa­na je ma­tič­nu knji­gu u pe­tak, dan na­kon re­fe­ren­du­ma na ko­jem je 52 pos­to gra­đa­na gla­sa­lo za iz­la­zak iz EU (Brexit). Ubr­zo na­kon re­fe­ren­du­ma druš­tve­nim mre­ža­ma je po­če­la kru­ži­ti vi­jest ka­ko je mek­sič­ki par dao svo­joj kće­ri neo­bič­no ime. Za ma­le­nu Brexit sre­ćom još ima na­de jer je u Mek­si­ku na sna­zi za­kon ko­ji za­bra­nju­je da­va­nje imena ko­ja bi mo­gla iz­a­zva­ti is­mi­ja­va­nje oko­li­ne i osje­ćaj ne­ugo­de kod ta­ko na­zva­nog dje­te­ta. Me­đu za­bra­nje­nim ime­ni­ma na­la­ze se Ro­bo­cop, Ya­hoo i Bat­man.

Po­ka­za­lo se da su druš­tve­ne igre jed­na­ko učin­ko­vi­te kao i sku­pa mo­der­na teh­no­lo­gi­ja

Nu­tri­ci­onis­ti upo­zo­ra­va­ju da je glav­ni pro­blem igrač­ka-ma­mac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.