Tko sam se­be pri­ja­vi, spa­sio se od sank­ci­je!?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dalija Ore­ško­vić, pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa, ka­že da će Po­vje­rens­tvo, kao i sve dru­ge ins­ti­tu­ci­je, a u kon­kret­nom slu­ča­ju uprav­ni su­do­vi, pre­is­pi­ta­ti svo­ju do­sa­daš­nju prak­su u skla­du s od­lu­kom Us­tav­nog su­da. Na­po­mi­nje da je spor­na po­vre­da iz slu­ča­ja Mi­le­tić jed­na od naj­u­čes­ta­li­jih te “naj­čiš­ćih” jer duž­nos­nik i član upra­ve ili nad­zor­nog od­bo­ra tvrt­ke “ili je­si ili ni­si”. Sto­ga se pi­ta “ako je to spor­no, što on­da ni­je”. Za­klju­ču­je i da je po­ru­ka ove od­lu­ke Us­tav­nog su­da, na­čel­no, ako sam pri­ja­viš svo­ju pro­tu­prav­nu si­tu­aci­ju pri­je ne­go što to nad­lež­no ti­je­lo uoči, spa­šen si od sank­ci­je. No, ko­men­ta­re pre­pu­šta me­di­ji­ma.

U slu­ča­ju Mi­le­tić ri­ječ je o naj­u­čes­ta­li­joj i “naj­čis­ti­joj” si­tu­aci­ji duž­nos­ni­ka. Ako je to spor­no, što on­da ni­je? DALIJA ORE­ŠKO­VIĆ Pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.