Pri­ja­te­lji tvr­de: Hin je ko­la­te­ral­na žr­tva, na­pa­li su ga jer ni­je imao ‘koc­ki­ce’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Za Osje­ča­ni­na Alek­san­dra Hi­na (27), ko­ji je u uto­rak za­vr­šio u is­traž­nom za­tvo­ru zbog sum­nje da je su­dje­lo­vao u ba­ca­nju ben­gal­ki na te­ren za utak­mi­ce Hr­vat­ske i Če­ške u Sa­int-Eti­en­neu, njegovi pri­ja­te­lji tvr­de da je samo ko­la­te­ral­na žr­tva ci­je­le si­tu­aci­je. Opi­su­ju ga kao mir­nog mla­di­ća, spor­ta­ša ko­ji se pri­je ba­vio ko­šar­kom, no bez za­pa­že­ni­jih re­zul­ta­ta, a po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na re­kre­ativ­no tre­ni­ra kick boxing. Osječ­ki na­vi­jač­ki kru­go­vi tvr­de da je sla­von­ska eki­pa bi­la na­pad­nu­ta pa se u tuč­nja­vi samo bra­ni­la. Is­ti­ču da su bi­li da­le­ko od mjes­ta s ko­jeg su ba­ca­ne ba­klje, a pre­ma nji­ho­voj pri­či na­pa­li su ih na­vi­ja­či u koc­kas­tim dre­so­vi­ma i to samo za­to što oni na se­bi ni­su ima­li odje­ću s koc­ki­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.