Spri­je­čio kra­đu dok je s unu­kom spa­vao u autu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Na od­mo­ri­štu auto­ces­te Za­greb – Li­po­vac po­kraj Nov­ske u sri­je­du pod okri­ljem no­ći ne­poz­na­ti lo­pov po­ku­šao je ukras­ti de­ku iz auto­mo­bi­la nor­ve­ških re­gis­tra­ci­ja. Oko 1.30 sa­ti no­žem je pro­bu­šio jed­nu gu­mu na vo­zi­lu, a za­tim je raz­bio stak­lo na vratima te sa straž­njeg sje­da­la po­ku­šao ukras­ti de­ku ko­ju je tog tre­na pri­mio nje­zin vlas­nik, 65-go­diš­nji Nor­ve­ža­nin, ko­ji je u auto­mo­bi­lu spa­vao sa su­pru­gom i unu­kom. U nav­la­če­nju Nor­ve­ža­nin je oz­li­je­dio ruku, a lo­pov po­bje­gao. Po­li­ci­ja je po­di­gla kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv ne­poz­na­tog po­či­ni­te­lja.

sr­p­nja da­tum je do ko­jeg će po­rez­nim obvez­ni­ci­ma bi­ti dos­tav­lje­na rje­še­nja o raz­li­ci za po­vrat po­re­za, a oni­ma ko­ji os­tva­re pra­vo na po­vrat no­vac će bi­ti is­pla­ćen u ko­lo­vo­zu Rav­na­telj Po­rez­ne upra­ve Zdrav­ko Zri­nu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.