Izvan­brač­nu su­pru­gu tu­kao i vi­šes­tru­ko si­lo­vao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Pri­tvo­ren je Dra­ško J. ko­jeg se sum­nji­či za silovanje i te­ško oz­lje­đi­va­nje iz­van­brač­ne su­pru­ge. Su­dac is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da u uto­rak mu je odre­dio jed­no­mje­seč­ni is­traž­ni za­tvor. Že­nu s ko­jom je bio u ve­zi Dra­ško J. mje­se­ci­ma je psi­hič­ki i fi­zič­ki zlos­tav­ljao. Uza sve to ne­sret­nu je že­nu i vi­šes­tru­ko si­lo­vao, a to sve mu ni­je bi­lo do­volj­no pa ju je mons­tru­oz­no pri­si­lja­vao i na to da ima spol­ne od­no­se sa psi­ma. Jed­nom ju je gur­nuo ni­za stu­be na­kon če­ga je slo­mi­la ruku. Ni­je pri­op­će­no tko je pri­ja­vio zlos­tav­lja­ča.

Iz­bjeg­ni­te sud Jed­nos­tav­nom pro­vje­rom Fi­ni­na upis­ni­ka osi­gu­raj­te se da ne os­ta­ne­te bez rab­lje­nog auto­mo­bi­la ko­ji ste ku­pi­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.