Rob­na raz­mje­na sa Slo­ve­ni­jom ras­te od 2009.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Rob­na raz­mje­na Hr­vat­ske sa Slo­ve­ni­jom u stal­nom je po­ras­tu od 2009., a od ula­ska RH u EU i ubr­za­na, obja­vio je ured za ma­kro­eko­nom­ske ana­li­ze slo­ven­ske vla­de. Slo­ven­ski rob­ni iz­voz u RH la­ni je iz­no­sio 1,871 ml­rd. eura, a uvoz iz Hr­vat­ske 1,37 ml­rd.

MARIJANA PE­TIR: Do­ma­ća pro­izvod­nja ma­hu­nar­ki mo­že do­pri­ni­je­ti sma­nje­nju uvo­za sum­nji­ve i GMO so­je ko­ju ne že­li­mo na svom tr­ži­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.