Do 2020. odvo­je­no će­mo pri­kup­lja­ti 50% pa­pi­ra, stak­la, plas­ti­ke i me­ta­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Kuć­no kom­pos­ti­ra­nje, cen­tri za po­nov­nu upo­ra­bu i vi­še re­cik­laž­nih cen­ta­ra sa sor­tir­ni­ca­ma i kom­pos­ti­šti­ma, ključ­ne su mje­re Na­cr­ta pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom RH 2016. do 2022., ko­ji je do danas u jav­noj ras­pra­vi. Od­la­ga­nje bi­oraz­gra­di­vog ko­mu­nal­nog ot­pa­da (pa­pi­ra, dr­va, ku­hinj­skog, tr­ž­nog, vrt­nog ot­pa­da...) do 2019. bi se tre­ba­lo sma­nji­ti na 378.088 umjes­to sa­daš­njih 800.000 t, a do 2022. na 264.661 t na svim od­la­ga­li­šti­ma. Ot­pad­nog pa­pi­ra, me­ta­la, plas­ti­ke i stak­la pri­kup­ljat će se naj­ma­nje 50%, a sa­da je to 17%. Gra­đe­vin­skog ot­pa­da naj­ma­nje 70% te uves­ti obvez­no sor­ti­ra­nje ot­pa­da ko­ji ni­je iz­dvo­jen ili je dje­lo­mič­no iz­dvo­jen u ku­ćans­tvu. S dvi­je kan­te, uz pomoć ulič­nih kon­tej­ne­ra za bi­olo­ški raz­gra­div ot­pad, odvo­je­no se mo­že sku­pi­ti i 30% ot­pa­da, a uvo­đe­njem tre­će kan­te u ku­ćans­tvu i 65%. Do­no­še­nje pla­na uvjet je i za 475 mil. eura iz Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja 2014.-2020.

Ci­je­li bi­cikl te­ži oko 33 ki­lo­gra­ma, a sus­tav s fa­kul­te­ta ko­šta 10.000 eura do 40% ku­hinj­skog ot­pa­da, po­ko­še­ne tra­ve, liš­ća... po­god­nog za kom­pos­ti­ra­nje na­đe se sa­da u kan­ti za mi­je­ša­ni ko­mu­nal­ni ot­pad pro­sječ­nog ku­ćans­tva, pa­pi­ra 25%, PET plas­ti­ke 4-12%, stak­la 6%...

Iz­vor ener­gi­je sve­žanj je od 60 go­riv­nih čla­na­ka sna­ge 300 va­ta

Do­no­še­nje pla­na uvjet je za 475 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.