Slo­vak uhi­ćen jer je vo­zio auto­bus pun put­ni­ka s čak 2,39 pro­mi­la al­ko­ho­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (mbu)

kla­siktv. com fa­ce­bo­ok.com/ kla­siktv

Du­bro­vač­ki po­li­caj­ci pri­ve­li su Slo­va­ka M. B. (46) ko­jeg su u uto­rak oko 17 sa­ti za­tek­li dok je vo­zio auto­bus pun put­ni­ka sa 2,39 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi. Auto­bus je po do­ja­vi za­us­tav­ljen na dr­žav­noj ces­ti D8 kod Mos­ta dr. Fra­nje Tuđ­ma­na, a ut­vr­đe­no je da su se put­ni­ci u nje­ga ukr­ca­li na Pi­la­ma. U du­bro­vač­koj po­li­ci­ji ka­žu da je kraj­nje odre­di­šte auto­bu­sa bio Za­dar. Pi­ja­ni vo­zač na­kon tri­jež­nje­nja odve­den je na Pre­kr­šaj­ni sud, a pre­ma pi­sa­nju du­bro­vač­kih me­di­ja iz­re­če­na mu je za­bra­na uprav­lja­nja vo­zi­lom od dvi­je go­di­ne i kaz­na od 49 da­na za­tvo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.