Dje­voj­či­cu (12) po­zvao svo­joj ku­ći pa s njom imao spol­ni od­nos

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Anti J. su­dac is­tra­ge za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da odre­dio je jed­no­mje­seč­ni is­traž­ni za­tvor zbog sum­nje da je imao sek­su­al­ni od­nos s ma­lo­ljet­nom dje­voj­či­com. Is­traž­ni za­tvor odre­đen mu je zbog mo­gu­ćeg utje­ca­ja na svje­do­ke. Sum­nji­či ga se da je na ces­ti pre­sreo 12-go­diš­nju dje­voj­či­cu ko­joj je po­nu­dio da je po­ve­ze. Po­nu­dio joj je da do­đe kod nje­ga ku­ći, što je ona od­bi­la. No na­kon ne­kog vre­me­na ipak je doš­la do sta­na An­te J. gdje je on tra­žio da s njim stu­pi u sek­su­al­ni od­nos. Dje­voj­či­ca je, tvr­di osum­nji­če­ni, na to pris­ta­la, a ka­da se vra­ti­la ku­ći, ka­za­la je maj­ci što se do­go­di­lo. Nje­zi­na maj­ka sve je pri­ja­vi­la po­li­ci­ji ko­ja je po­ku­ca­la na vra­ta An­te J. te ga uhi­ti­la.

Po­li­caj­ci su auto­bus slo­vač­kih re­gis­tra­ci­ja za­us­ta­vi­li na Mos­tu dr. Fra­nje Tuđ­ma­na po do­ja­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.